Nieuws

Extra inspanningen nodig om klimaatdoelen te halen

Het doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte 1990 lijkt niet haalbaar, zo blijkt uit een recente analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarom heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd.

In het Klimaatakkoord, dat het kabinet in juni presenteerde, is vastgelegd dat in 2030 de CO₂-uitstoot met 49% is verminderd ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%. Die doelen liggen wat hoger dan dat er is vastgelegd in het VN-klimaatakkoord, dat Nederland in 2016 in Parijs heeft ondertekend. Daarin is afgesproken dat EU-lidstaten in 2030 minimaal 40% broeikasgassen minder moet uitstoten.

Klimaatakkoord

Het Nederlandse Klimaatakkoord is in een aantal stappen tot stand gekomen. In februari 2018 is door de regering een Klimaatberaad ingesteld, waarin de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties overleg voerden over hoofdlijnen voor een Nederlands klimaatakkoord. Het ontwerp Klimaatakkoord werd in december 2018 gepubliceerd. Na doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB) bleek dat gestelde doelen met het voorgestelde pakket aan beleidsinstrumenten waarschijnlijk niet gehaald zouden worden. Op basis daarvan formuleerde het kabinet het klimaatakkoord van juni 2019.

Analyse

Uit een analyse van het PBL - die op 1 november gepubliceerd werd - blijkt dat het klimaatakkoord van juni wel leidt tot een grotere emissiereductie dan het Ontwerp klimaatakkoord. Maar met dit akkoord zal het nog niet lukken in 2030 het doel van 49% emissiereductie te halen. Uit de Policy Brief blijkt dat een reductie van 43% tot 48% haalbaar is. De analyse van het PBL bouwt voort op de klimaat- en energie verkenning 2019 die eerder dit jaar werd gepubliceerd. Naast een Policy Brief is er ook een achtergronddocument dat nadere toelichting geeft op de resultaten.

Uit de Policy Brief blijkt dat het doelbereik voor 2030 nog geen gelopen race is. Nederland moet uit de startblokken komen, schrijft Hans Mommaas, directeur PBL in het voorwoord. Energiebedrijven, industrieclusters, woningverhuurders en woningbezitters, de agrarische sector, autobezitters, vervoerders en reizigers, nationale, provinciale en gemeentelijke overheden, burgers en consumenten moeten aan de slag.

Extra maatregelen

Het kabinet heeft de conclusie van het PBL ter harte genomen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakte na publicatie van de analyse bekend dat het kabinet extra maatregelen neemt aan om de klimaatdoelen te realiseren. Zo stelt het kabinet een subsidieronde beschikbaar voor projecten in hernieuwbare energie via de zogeheten SDE+. Ook komt er nog dit jaar 60 miljoen euro extra subsidie voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers. Verder wil het kabinet de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen van de overheid, scholen en bij particulieren versnellen

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(8)