Nieuws

Extra stikstof na mechanische onkruidbestrijding

Net als alle bodembewerking heeft mechanische onkruidbestrijding effect op de bodem. Door de bewerking komt er zuurstof en organische stof in de bodem. Door vertering van de organische stof komt een aanzienlijke hoeveelheid stikstof vrij.

Wanneer je organische stof inwerkt in de bodem via grondbewerking, ben je de bodem aan het voeren. Het organisch materiaal dat afkomstig is van gewasresten, groenbemesters of onkruid, wordt door het bodemleven omgezet in organische stof, humus en mineralen. Die mineralen kunnen het gewas weer voeden. De organische stof en humus zorgen dat de bodemstructuur verbetert.

Stikstofmineralisatie

Dat mechanische onkruidbestrijding ook effect heeft op de bodem en de hoeveelheid mineralen laat een Vlaams onderzoek zien dat door het Proefcentrum voor Sierteelt is uitgevoerd in een perceel met laanbomen (Alnus glutinosa). Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening gaat in het artikel 'Bemesting: invloed van mechanische onkruidbestrijding op stikstofmineralisatie' in op het effect op de stikstofmineralisatie.

Organische stof

In de proef zijn percelen met en zonder mechanische onkruidbestrijding vergeleken. Bij de helft van de proef werd daarnaast een stalmestbemesting uitgevoerd. De resultaten van de proef maken duidelijk dat in de percelen waar mechanische onkruidbestrijding was uitgevoerd, er een sterkere mineralisatie van stikstof was. De organische stof van de onkruidresten werden snel omgezet in stikstof. Er kwam soms meer stikstof vrij dan de stikstofbehoefte van het gewas. Dit zou er voor kunnen zorgen dat de vrijgekomen stikstof verloren gaat door uitspoeling. Het kan zorgen voor onnodige belasting van het grond- en oppervlaktewater.

Wil je stikstofuitspoeling voorkomen, dan raadden de onderzoekers, tevens de auteurs van het artikel, aan zo snel mogelijk na de teelt of na de bodembewerking een vanggewas te zaaien die ervoor zorgt dat nitraatuitspoeling tegengegaan wordt.

(Bron foto: KVDP , via Wikimedia Commons)