Nieuws

Factbook biobased praktijkgericht onderzoek

Tijdens de inspiratie- en netwerkbijeenkomst Groene Groei is het Factbook en de Onderzoeksagenda voor de biobased economy aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI-BBE).

Het Factbook toont een landelijk overzicht van het lopende biobased praktijkgericht onderzoek binnen het hbo, dat op dit moment 83 projecten bevat.

De Onderzoeksagenda schetst de rol van het hbo in de innovatiebehoefte voor de komende jaren via vier innovatieroutes; Energie & Mest, Materialen, Fijnchemie & Functional Food en Maatschappij.

De agenda zet in op het verder versterken van de samenwerking binnen het praktijkgericht onderzoek in Nederland rond biobased economy in onderlinge verbinding met wo en mbo. Het bouwt voort op het Centre for Biobased Economy (CBBE), waar in 2011 samenwerking startte tussen zeven hogescholen en Wageningen University. De bouwstenen voor een verdergaande samenwerking in biobased onderzoek zijn hiermee gelegd.
Het Factbook en de onderzoeksagenda zijn ontwikkeld door Regieorgaan SIA, CBBE, CoE BBE en TKI-BBE.

Lectorenplatform en kennisnetwerk

De samenwerking krijgt verder vorm in de oprichting van het Lectorenplatform Biobased Economy, gestimuleerd door Regieorgaan SIA. Het platform richt zich op onderzoeksprogrammering en de vindbaarheid van onderzoekers op biobased thema’s. Betrokken partijen werken ook aan het landelijke kennisnetwerk Biobased Economy. De bundeling van kennis en expertise versnelt het eerder beschikbaar komen van innovaties en markttoepassingen voor, vooral, het MKB. Dit draagt bij aan een snellere vergroening van onze economie.

Noodzaak voor biobased onderzoek en innovatie

De maatschappelijke opgave om te komen tot een CO2-neutrale samenleving in 2050 vraagt om duurzame oplossingen en de transitie naar een biobased economy. Duurzaamheidsvraagstukken die leiden tot een onderzoeks- en innovatieagenda zijn bijvoorbeeld geformuleerd in de Nationale Wetenschapsagenda. Het benutten van groene grondstoffen als alternatief voor de fossiele economie is de inzet om te komen tot een duurzame samenleving.

Hogescholen leveren met praktijkgericht onderzoek een omvangrijke bijdrage aan innovaties in dit domein. Dit gebeurt vooral in nauwe samenwerking met het MKB. Om een goede positie in kennisinfrastructuur te krijgen is het noodzakelijk de krachten te bundelen: lectoren, docenten en onderzoekers in samenwerking met bedrijven en organisaties.

CBBE, CoE-BBE, SIA en TKI-BBE

Het Centre for Biobased Economy is het samenwerkingsverband waarin zeven hogescholen en Wageningen University hun activiteiten op het terrein van biobased praktijkgericht onderzoek en onderwijs op elkaar afstemmen. CBBE partner CoE BBE van Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland – University of Applied Sciences is sinds 2012 een officieel Center of Expertise en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). De groene onderwijsinstellingen worden medegefinancierd door het ministerie van EZ. Uniek aan CBBE is de samenwerking tussen hbo en wo en tussen de door de ministeries van OCW- en EZ-gefinancierde onderwijsinstellingen.

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Onderzoek dat cruciaal is voor hun taak om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, voor het onderwijs, het bedrijfsleven en de beroepspraktijk. Het regieorgaan heeft een plaats binnen NWO.

De Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) geeft richting aan de onderzoeksagenda BBE en biedt bedrijven financiële steun bij onderzoeksprojecten namens de Topsectoren Chemie, Energie en Agri&Food.