Nieuws

Financiele harmonisatie groen onderwijs in 2019

Met het aantreden van het nieuwe kabinet Rutte III valt groen onderwijs onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. Maar de harmonisatie van de bekostiging wordt pas per 1 januari 2019 gerealiseerd, zo blijkt uit een kamerbrief.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is sinds eind oktober, met het aantreden van het kabinet Rutte III verantwoordelijk voor groen onderwijs. Met het onderbrengen van groen onderwijs bij OCW wil de regering de bekostiging van de groene onderwijsinstellingen en de andere, door OCW bekostigde onderwijsinstellingen gelijktrekken.

Kamerbrief

In een kamerbrief van 1 december beschrijven onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en landbouwminister Carola Schouten hoe de overheveling van gron onderwijs van EZ naar OCW uitgevoerd wordt. De ministers gaan met name in op de financiële consequenties. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vakinhoudelijke aansturing vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Harmonisatie

Bij de overheveling is het rapport 'Groen Onderwijs in Beweging' uit 2016 het uitgangspunt. In dat rapport is in kaart gebracht wat de voordelen zijn van het onderbrengen van groen onderwijs bij OCW. Gelijktrekking of harmonisatie van de financiering zou meer zekerheid en duidelijkheid bieden voor alle partijen. Daarnaast verwachten de opstellers van dat rapport dat overheveling een positief effect zal hebben op de samenwerking over sectoren heen.

Budgetten

Het gelijktrekken van de financiering van groen onderwijs en niet-groen onderwijs laat nog even op zich wachten, zo is te lezen in de kamerbrief. De belangrijkste reden is dat de bekostiging voor 2018 al is vastgesteld en de bekostigingsbrieven al zijn verstuurd. De budgetten blijven in 2018 daarom nog gescheiden en de verschillen in bekostiging zullen daarom in 2018 nog blijven bestaan. De bezuiniging op het groene onderwijs van € 10 miljoen wordt al wel teruggedraaid.

Gouden driehoek

Vakinhoudelijk zal de band tussen het ministerie van LNV en groen onderwijs wel blijven bestaan. In de kamerbrief schrijven de ministers dat de kenmerkende hechte samenwerking tussen groen onderwijs, bedrijfsleven en overheid - 'de gouden driehoek'- behouden moet blijven. Daarom zal het vakdepartement nauw betrokken blijven bij de inhoudelijke ontwikkeling van het groene onderwijs. Het groen onderwijs kan zo bijdragen aan gewenste economische en maatschappelijke opgaven, zoals die beschreven zijn in Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025 die LNV samen met onderwijs en het bedrijfsleven in 2016 heeft opgesteld.

(Bron foto: AOC Raad)