Nieuws

Fipronil-onderzoek: prioriteit voor voedselveiligheid

De fipronil-crisis maakte duidelijk dat het systeem om voedselveiligheid te waarborgen ontoereikend is. Zowel het bedrijfsleven, de toezichthouders en de verantwoordelijke departementen hebben niet goed gefunctioneerd. Verbeteringen zijn dringend noodzakelijk. Voedselveiligheid moet meer prioriteit krijgen.

Nadat de fipronil-crisis in 2017 veel onrust veroorzaakte in de samenleving en grote gevolgen had voor betrokken pluimveehouders en andere ketenpartijen, heeft de overheid de Commissie Sorgdrager gevraagd de fipronil-crisis te onderzoeken. Op maandag 25 juni presenteerde de commissie het rapport 'Onderzoek fipronil in eieren'. Belangrijke constatering is dat zowel het bedrijfsleven, de toezichthouders en de verantwoordelijke departementen in deze crisis niet goed hebben gefunctioneerd. Verbeteringen zijn daarom dringend noodzakelijk.

Eiersector

Voor bedrijven begint verbetering bij het besef dat het eigen handelen van groot belang is voor de voor de voedselveiligheid. De private kwaliteitssystemen IKB Ei en IKB PSB bieden onvoldoende waarborg voor de voedselveiligheid, schrijft de commissie. De commissie adviseert de eiersector meer aandacht te besteden aan voedselfraude, door inzet van meer gerichte controle en een meldplicht voor vermoedens van fraude of misleiding. Eieren moeten vaker onderzocht worden. Pluimveehouders en dienstverleners moeten meer zich bewust zijn van de risico′s die inherent zijn aan hun activiteiten. Ze moeten weten wat er op het bedrijf gebeurt.

NVWA

Voor de NVWA moet voedselveiligheid prioriteit hebben. De commissie constateert wel dat de capaciteit van de NVWA beperkt is, maar vindt toch dat voedselveiligheid te weinig aandacht krijgt. De organisatie moet voedselveiligheid binnen de organisatie nadrukkelijker positioneren.

De commissie constateert dat de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de voedselveiligheid (Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV)) de media-aandacht van de fipronil-crisis hebben onderschat. Het ontbrak aan regievoering op de communicatie vanuit de ministeries en de NVWA, aldus de commissie. Juist in zo'n crisis is een heldere en eenduidige communicatie belangrijk.

Dat er twee departementen verantwoordelijk zijn voor voedselveiligheid is niet handig. De commissie adviseert de overheid daarom de rolverdeling tussen de ministeries aan te scherpen en duidelijker te maken. Verder vindt de commissie dat het het toezicht op de eiersector complex en gelaagd georganiseerd is.

Aanbevelingen

In een kamerbrief zeggen de betrokken ministers Bruno Bruins en Carola Schouten dat de uitkomsten van het onderzoek naar de fipronil-crisis stevig zijn. Beide minister schrijven dat ze de aanbevelingen van de commissie zullen opvolgen. Die aanbevelingen nderstrepen de noodzaak om de verbeteringen met prioriteit verder uit te bouwen en door te voeren, aldus de ministers.

(Bron foto: Pixabay )