Nieuws

Forse reductie broeikasgassen uit landbouw is mogelijk

Op lange termijn is een forse reductie van de broeikasgasemissie in de Nederlandse landbouw mogelijk. Zo kun je de emissie van 53,5 megaton terugbrengen tot 10,9 megaton, blijkt uit een verkenning.

In de hoofdlijnen van het klimaatakkoord staat dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% wil verminderen ten opzichte van 1990. En in 2050 zou Nederland klimaatneutraal moeten worden. De vraag is hoe je dat realiseert.

Broeikasgasemissie

De huidige broeikasgasemissies van de Nederlandse landbouw bedraagt in 2017 bijna 54 Megaton CO₂-equivalenten. De broeikasgasemissies uit de landbouw zijn sinds de jaren negentig wel fors gedaald door introductie van melkquotering, mestbeleid en verbetering van de productiefficiëntie, maar die daling stagneert nu.

In opdracht van het ministerie van LNV hebben onderzoekers van Wageningen Research een verkenning uitgevoerd naar technische mogelijkheden om de broeikasgasemissie verder terug te brengen. Het rapport 'Lange termijn opties voor reductie van broeikasgassen uit de Nederlandse landbouw' laat zien dat er op lange termijn wel een forse reductie mogelijk is.

Reductie

Zo kun je door fokkerij, gerichte voeding en toevoegmiddelen de emissie van methaan uit de pens met 50% verminderen. Door scheiding van mest en urine en een volledig afgesloten opslag kun je een reductie van 75% broeikasgasemissie realiseren. En door de inzet van meer vlinderbloemigen, aangepaste bemesting en inzet nitrificatieremmers kun je nog een reductie van 44% realiseren.

Het rapport laat zien dat je door toepassing van verschillende maatregelen de totale emissies kunt terugbrengen van 53,5 tot 10,9 Megaton. Een deel van die methoden zou je nu al toe kunnen passen. Zo zijn er al methoden beschikbaar om methaan en lachgas in mest en bodem te verminderen.

Technische oplossingen

Een aantal maatregelen zijn nu al praktijkrijp, aldus de opstellers van het rapport, maar de invoering wordt belemmerd door de kosten, gebrek aan kennis of gebrek aan maatschappelijke acceptatie. Sommige methoden moeten nog verder ontwikkeld worden. En een volledige scheiding van mest en urine is een nogal ingrijpende systeemaanpassing. Je moet stallen, mestopslag en apparatuur voor verwerking van mest aanpassen.

Het rapport wijst er op dat er naast de technische oplossingen voor de lange termijn, een grote opgave ligt in de transitie van de landbouw en de samenleving. Je kunt dan denken aan de eiwittransitie: de overschakeling op consumptie van van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten; de energietransitie en overschakeling op een meer circulaire economie waarvan de kringlooplandbouw een onderdeel is.

(Bron foto: Pixabay)