Nieuws

Geactualiseerd handboek snijmaïs

Het nieuwe geactualiseerde handboek snijmaïs is verschenen waarin de meest recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten zijn verwerkt. Het handboek is online beschikbaar.

Het geactualiseerde Handboek Snijmaïs is samengesteld door Wageningen UR Livestock Research en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Wageningen UR) in opdracht van het Productschap Zuivel. De inhoud van het boek wordt jaarlijks aangepast. Alle aspecten van de teelt van snijmaïs komen aan de orde, zoals gewaseigenschappen, bodem, bemesting, gewasbescherming en oogst. Ook is er aandacht voor voederwaarde en de economische aspecten.

Snijmaïs

Snijmaïs is in Nederland – na grasland – nog steeds het belangrijkste voedergewas. In Nederland werd in 2015 240.000 hectare maïs gezaaid, waarvan 225.000 hectare snijmaïs, zo is te lezen in het artikel ‘Veredelaars en veehouder zoeken naar hogere opbrengst’ een special over maïs van vakblad Melkveebedrijf. In België was er zo’n 250.000 hectare maïs, waarvan twee derde snijmaïs. Korrelmaïs, dat wereldwijd het meest verbouwd wordt, neemt in Nederland en België maar een beperkte positie in.

Opbrengst

De teelt van maïs staat in Nederland en België wel onder druk. Het areaal is in Nederland en België met respectievelijk 8 en 7 % gedaald. Europese regelgeving speelt er een rol in. Veehouders moeten aan vergroeningsregels voldoen om in aanmerking te komen voor aanvullende subsidies. En om in Nederland in aanmerking te komen voor derogatie moet een bedrijfsoppervlakte voor minimaal 80 % uit grasland bestaan. Omdat veehouders het aandeel maïs in het veerantsoen toch gelijk willen houden, zoeken ze naar mogelijkheden de opbrengst per hectare te verhogen.

Het artikel van Melkveebedrijf besteedt aandacht aan die mogelijkheden. Daarnaast kan het vernieuwde handboek een hulpmiddel zijn voor de veehouders die snijmaïs telen.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(1)