Nieuws

Gebied op de kaart met tijdelijke recreatie

Horeca- en recreatie-ondernemers kunnen voor grondeigenaars interessante, tijdelijke exploitanten zijn voor (braakliggend) gebied. Zij kunnen het terrein mogelijk op de kaart zetten: 'placemaking'.

In de conceptwijzer Tijdelijke Gastvrijheidsvoorzieningen gaat InnovatieNetwerk in op de mogelijkheden voor zowel grondeigenaren als horeca- en recreatie-ondernemers (gastvrijheidsondernemers). Zo is het tijdelijk anders gebruiken van gronden 'tot maximaal vijf jaar relatief eenvoudig te regelen'. InnovatieNetwerk meldt dat die termijn dit najaar waarschijnlijk wordt verlengd tot 10 jaar.

Imago en pionieren

In het document wordt verder stilgestaan bij de voordelen en nadelen/risico’s die kleven aan zo’n tijdelijke overeenkomst. Voordelen voor de grondeigenaar zijn onder meer het genoemd placemaking-aspect, extra inkomsten, mogelijke bijdragen in beheer en onderhoud en een goed imago. 'Als het publiek de tijdelijke functie waardeert straalt dat immers af op deze terreineigenaar'. Voordelen voor ondernemers kunnen zijn: lagere grondkosten, bijzondere plekken, vlottere procedures, alvast profileren en kans om te pionieren.

Terugverdientijd

Nadelen voor de ondernemer kunnen zijn: korte terugverdientijd en het beperkte langetermijnperspectief. 'Een ander belangrijk aandachtspunt', staat verderop in het document 'is dat er fiscale risico’s (vervroegde BTWafdracht) kunnen kleven aan het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen, met name waar de gemeente eigenaar is'. En dan met name als verhardingen of bouwwerken worden aangebracht door de exploitant. Verder is op onderdelen nog onduidelijkheid over wat precies wel en niet kan, mede omdat de kennis hierover 'matig ontsloten' is.

Filosofie: inspiratie-essay

In de conceptwijzer worden voorbeelden genoemd en beschreven van succesvolle placemaking-activiteiten, waaronder strandpaviljoen Blijburg in Amsterdam, een restaurant op Vuurtoreneiland in het Markermeer en zeilwagenpark Wind ’n Wheels in Amsterdam.

Nog meer inspiratie nodig? In 2012 publiceerde InnovatieNetwerk het inpiratie-essay Tijdelijkheid als toekomst. In dit filosofisch schrijven wordt 'tijdelijk anders bestemmen' gezien als een nieuwe manier van kijken en doen in onze planologie. Met het oog op klimaatverandering, economische en demografische ontwikkelingen, wordt gepleit voor een nieuwe omgang met ruimte. Hoofdstukken en paragrafen zijn onder meer: Wat is ruimte?, In-de-wereld-zijn, Landschap van de geest, Platland van de planologie, Globalisering, Omgaan met spanningsvelden en Dit is ruimte!.


(Bron foto: Blijburg.nl)