Nieuws

Gedeputeerde Staten Noord-Holland: handhaaf verbod schuilstallen

GroenLinks Noord-Holland wil dat schuilstallen in Noord-Holland voortaan onder voorwaarden worden toegestaan. Het college van Gedeputeerde Staten ziet dit niet zitten en reageert afwijzend.

Schuilstallen in Noord-Holland

Veel eigenaren van hobbydieren hebben hun vee niet dicht bij huis lopen, maar in een verderop gelegen weiland. Bij extreem weer is het voor hen dus geen optie om hun dieren ‘even’ op stal te zetten. Om toch beschutting te bieden komt het voor dat er provisorische bouwsels worden geplaatst die het landschap niet verfraaien, maar ook geen optimale beschutting bieden aan dieren. Om het open landschap te beschermen tegen een wildgroei aan bouwwerken heeft Noord-Holland een verbod ingesteld op schuilstallen in buitengebieden.

Initiatiefvoorstel Schuilstallen

GroenLinks Noord-Holland heeft het 'Initiatiefvoorstel Schuilstallen' opgesteld, waarmee ze pleit voor het opstellen van een beleidskader zodat het plaatsen van schuilstallen onder voorwaarden mogelijk wordt. De partij baseert dit op de zorgplicht richting dieren omdat zij in meer of mindere mate afhankelijk zijn van de mens. Praktijkvoorbeelden wijzen uit dat op creatieve wijze en met respect voor alle belangen schuilstallen onder bepaalde voorwaarden de landschappelijke kwaliteit niet of niet substantieel hoeven aan te tasten. Door het stellen van eisen, bijvoorbeeld aan de grootte, de bouwmaterialen en de landelijke inpassing, wordt het risico van verrommeling van het landschap beperkt. Zo kunnen eigenaren van hobbydieren aan hun wettelijke verplichting voldoen: hun dieren beschermen tegen slechte weersomstandigheden.

GroenLinks Noord-Holland staat niet alleen in haar wens ten aanzien van schuilstallen; onder meer de Dierenbescherming, Landelijk Kennisnetwerk Levende Have en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) hebben aandacht gevraagd voor het belang van schuilstallen voor deze dieren onder zowel de houders van dieren als gemeenten. Friesland was de eerste provincie die in 2014 schuilstallen in het buitengebied mogelijk maakt door de 'Verordening Romte Fryslân' aan te passen. Het is daar nu mogelijk om een stal met drie wanden van maximaal 30 vierkante meter te plaatsen.

Afwijzende reactie

Gedeputeerde Staten (GS) heeft het Initiatiefvoorstel bestudeerd en adviseert Provinciale Staten van Noord-Holland om geen uitvoering aan het voorstel te geven. "Hoewel goed landschappelijk ingepast, leidt het toestaan van schuilstallen tot meer bouwwerken in het landschap en daarmee tot een afname van de openheid. Openheid is één van de kernwaarden van ruimtelijke kwaliteit", aldus GS. "Om deze reden blijven wij van mening dat het provinciale belang van ruimtelijke kwaliteit terecht voorop staat."

Op maandag 13 juni buigt de commissie Ruimte, Wonen en Water (RWW) zich over de schuilstallen. Verschillende commissieleden van de politieke partijen geven hun mening over het voorstel en gaan in op de reactie van Gedeputeerde Staten. Ook reageren de politieke partijen op elkaars voorlopige standpunt. Voorafgaand aan deze vergadering kan iedereen komen inspreken.

(Bron foto: Marko Ruis)