Nieuws

Gedraineerd veen bron van CO₂

Ongeveer 60% van de CO₂ wordt in Nederland vastgelegd in bossen. Maar gedraineerde veengronden stoten bijna twee keer meer CO₂ uit dan wat in bossen wordt vastgelegd. De hoogste uitstoot komt uit gedraineerde veenweidegebieden.

Het broeikasgas CO₂ dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstof of bij de vertering van organische stof, kun je vastleggen in bodem of vegetatie. Uit een studie van CBS en Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat 60% van de vastlegging van koolstof plaatsvindt in bossen. Daarnaast leggen landbouwbodems, met name grasland, CO₂ vast, ongeveer 20% van het totaal. Dat blijkt uit een CBS-rapport over de koolstofhuishouding. De onderzoekers brachten de Nederlandse koolstofhuishouding in opdracht van het ministerie van EZ in kaart.

Emissie

Maar naast die vastlegging, komt er ook CO₂ vrij uit veengrond. Die emissie is bijna twee keer zo groot als de vastlegging van koolstof in alle ecosystemen samen. Met name goed gedraineerde veenweidegronden zoals je die in Friesland, Drenthe en Zuid-Holland aantreft, produceren veel CO₂. Door de verlaging van de grondwaterstand, oxideert het veen. Het veen wordt afgebroken waardoor CO₂ vrijkomt. Die emissies kunnen oplopen tot ruim 40 ton CO₂ per hectare per jaar, zo meldt Wageningen University & Research in een nieuwsbericht.

Vernatting

Om de mondiale opwarming door uitstoot van broeikasgassen tot 2 graden te beperken, zal Nederland de CO₂-emissie moeten verminderen en meer CO₂ moeten vastleggen. Wil Nederland hierin slagen, dan staat er nog veel te doen. Onderzoeker Lars Hein stelt in een artikel in Resource voor om CO₂ op te slaan in de zeebodem. Bovendien denkt hij dat er elders op de wereld nog veel te bereiken valt. Zo wijst hij op de ruim 15 miljoen hectare veen in Indonesië waarvan de helft al is gedraineerd en dus degradeert. Het is relatief goedkoop het veen daar te vernatten en veenbos terug te planten.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(6)