Nieuws

Gelderse weidevogels onder druk

In Gelderland vind je weidevogels op diverse plaatsen: in de IJsselvallei, de Gelderse Vallei of in de polders langs de randmeren. Maar ook in Gelderland lopen de weidevogels in aantal terug.

Het gaat niet goed met de weidevogels in Gelderland, schrijft NatureToday op 12 maart in een nieuwsbericht. Er zijn in Gelderland een paar natuurreservaten met een weidevogeldoelstelling. In slechts een paar procent van het Gelders landbouwareaal vind je nog weidevogels en de dichtheden daar zijn laag.

Agrarische natuurverenigingen en vrijwilligers doen hun uiterste best weidevogels te beschermen, maar in veel gebieden is het aandeel kruidenrijk grasland te laag of de kwaliteit onvoldoende. Daarnaast is de predatie hoog, vooral in de gebieden die dicht bij de Veluwe liggen.

In het bericht dat door de provincie Gelderland is geplaatst, wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in een aantal reservaten langs de randmeren. In opdracht van Staatsbosbeheer is een inventarisatie uitgevoerd in de reservaten Oosterwolde, Arkemheen en de Putterpolder

Inventarisatie

De polder Arkemheen en de Putterpolder zijn het belangrijkste weidevogelgebied van Gelderland, met een totale oppervlakte van 1740 hectare. Op de ruim 300 hectare, die door Staatsbosbeheer wordt beheerd, werden er in 2017 531 paar weidevogels geteld van acht soorten: grutto’s (178 paar), tureluurs (105 paar) en kieviten (187 paar), verder kleinere aantallen scholeksters, watersnippen, veldleeuweriken, graspiepers en gele kwikstaarten. De weidevogeldichtheid ligt in dit gebied op zo'n 170 paartjes per 100 hectare. In de rest van de polder liggen de dichtheden met ruim 60 paartjes per 100 hectare lager.

Actieplan

Om de weidevogels te helpen hebben Gelderse landbouw- en natuurorganisaties in 2016 een Actieplan akker- en weidevogels opgesteld. Met extra geld kunnen collectieven van agrarisch natuurbeheer extra maatregelen nemen voor met name kievit en patrijs. Om de weidevogelpopulatie beter te kunnen volgen hebben de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de collectieven een drone aangeschaft. Dat werkt minder verstorend dan wanneer mensen het veld in gaan. De initiatiefnemers hopen de weidevogelpopulatie weer te kunnen laten groeien

(Bron foto: Pixabay)