Nieuws

Geluidsonderzoek melkvee en jongvee

Is het in de praktijk mogelijk geluidsanalyse toe te passen om het welzijn van melkvee te monitoren? Een groep studenten van de HAS Hogeschool te Den Bosch heeft deze vraag beantwoord.

Het onderzoek vond plaats van november 2013 tot juli 2014. De gegevens van het onderzoek werden vergaard bij V.O.F. de Bruijn te Herwijnen. De resultaten zijn op 28 augustus 2014 door middel van een poster op het congres ‘Measuring Behavior’ in Wageningen gepresenteerd.

Precision Livestock Farming

Aanleiding voor het onderzoek is de opkomst van Precision Livestock Farming (PLF) in de veehouderij. PLF combineert continue real time opgenomen data met automatische software. PLF wordt onder andere toegepast om de activiteit en gezondheid van het vee monitoren. In de tegenwoordige intensieve veehouderij is er minder veehouder-dier contact, terwijl de aandacht op het dierenwelzijn steeds meer verscherpt wordt. PLF biedt de veehouder de mogelijkheid om zijn dieren optimaal te kunnen monitoren. PLF is tegenwoordig volop in ontwikkeling en geluidsanalyse wordt al als PLF toegepast bij de varkenshouderij. Er was echter niets bekend over de mogelijkheid van PLF toegepast als geluidsanalyse bij melkvee.

Het onderzoek

Noldus Information Technology B.V. gaf de opdracht dit onderwerp te onderzoeken. De software en hardware die benodigd waren werden geleverd door Noldus Information Technology B.V., de studenten van de HAS Hogeschool hebben onder supervisie het onderzoek opgezet. Tijdens het onderzoek werden camera’s en microfoons gebruikt om een groep melkvee en een groep jongvee van V.O.F. de Bruijn drie weken achter elkaar op te nemen. Hierbij zijn beide groepen vijf dagen per week opgenomen, elke dag nam de apparatuur ongeveer tien uur op. Vervolgens zijn met behulp van de software the Observer XT 12.0 de loeien geuit door het vee teruggezocht in de opnames. Met behulp van de software UltraVox 3.0 werd de maximale frequentie (Hz) van de loeien bepaald. Dit werd alleen gedaan met loeien van koeien die tijdens het loeien zichtbaar waren. Vervolgens is het verband tussen de maximale frequentie (Hz) van de loei en het gedrag van de koe bepaald. Daarnaast is naar het verschil in maximale frequentie (Hz) van loeien tussen jongvee en melkvee gekeken.

Geluid gekoppeld aan verschillend gedrag

Indien de loei op video terug te koppelen was aan een individuele koe, werd de loei gekoppeld aan het gedrag wat de koe op dat moment uitvoerde. De gedragingen waren in zes groepen ingedeeld: liggen&herkauwen, voedingsgerelateerd gedrag, sociaal gedrag, seksueel gedrag, stress gerelateerd gedrag en overig gedrag. Uit analyse van deze gegevens bleek dat loeien gekoppeld met de gedragsgroep liggen&herkauwen gemiddeld een significant lagere maximale frequentie (Hz) hadden dan loeien gekoppeld met de andere gedragsgroepen. Liggen&herkauwen is belangrijk voor het welzijn van de koe, omdat dit een belangrijk onderdeel van haar dagelijkse cyclus is. Daarom zou het akoestisch waarnemen van liggen&herkauwen later toegepast kunnen worden als welzijnsmonitor.

De invloed van de leeftijd

De groep jongvee bestond uit 46 individuen van een leeftijd tussen de 4 en 10 maanden. De groep melkvee bevatte 96 individuen van een leeftijd tussen de 2 en 14 jaar. De loeien van jongvee bleken gemiddeld een significant hogere maximale frequentie (Hz) te hebben dan loeien van melkvee. Dit kan verklaard worden door de groei van de larynx naarmate zoogdieren ouder worden.

Conclusie en vervolg

De poster wekte interesse tijdens het congres en geïnteresseerden zijn op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om PLF bij rundvee als welzijnsmonitor in te zetten. De resultaten van dit onderzoek rustten echter op een kleine hoeveelheid data, daarom zal eerst in de nabije toekomst meer informatie vergaard moeten worden over het akoestisch waarnemen van liggen&herkauwen.(Bron foto: Thinkstock)