Nieuws

Gereedschapskist voor klimaatslim bosbeheer

Het Nederlandse bosareaal legt jaarlijks 2,4 Mton CO₂ vast, maar er kan meer. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen moet er meer CO₂ vastgelegd worden in bos. Een gereedschapskist klimaatslim bosbeheer kan beheerders ondersteunen bij het kiezen van juiste maatregelen.

In het regeerakkoord van het kabinet is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO₂ per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos. Dat is een ambitieuze doelstelling, maar sluit aan bij de Europese LULUCF-Verordening (land use, land-use change and forestry) die deelstaten verplicht CO₂ vast te leggen en op te slaan in het landschap. Voor de uitwerking worden de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik voorstellen uitgewerkt.

Klimaatslim beheer

In het in 2016 door de Nederlandse bos- en houtsector uitgebrachte Actieplan Bos en Hout werd al als doel geformuleerd dat de bos - en houtketen een grotere bijdrage moet leveren aan het bereiken van de klimaatdoelen. Het Nederlandse bosareaal legt jaarlijks 2,4 Mton CO₂ vast. In het Actieplan is berekend dat er door klimaatslim beheer van bos en beplantingen en de aanleg van meer bos jaarlijks enkele Mton extra CO₂ kan worden geabsorbeerd.

Als uitwerking van die ambities hebben terreinbeheerders behoefte aan praktische kennis over klimaatadaptatie. Hoe kun je het beheer aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering? Wat zijn de mogelijkheden met bossen een bijdrage te leveren aan die maatschappelijke opgaven? Hoe groot is dan de bijdrage aan de klimaatdoelen?

Gereedschapskist

Om antwoord te geven op die vragen is een Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer ontwikkeld. Die kist geeft handvatten voor terreinbeheerders. Zo zie je hoe je bossen en bomen in te zetten voor klimaatmitigatie, wat het effect is en wat kosten en baten zijn.

De Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer bestaat uit 5 modulen. Er zijn modulen voor bosbeheer, bosaanleg, beheer van landschappelijk beplantingen, beheer van stedelijk groen en agroforestry. Elke module bestaat uit een aantal stappen. Zo krijg je een overzicht van kansrijke maatregelen, breng je in beeld wat er moet gebeuren om maatregelen te implementeren en wat de impact van de maatregelen is.

De gereedschapskist klimaatslim bosbeheer is niet alleen geschikt voor terreinbeheerders, maar is ook nuttig voor de verdere invulling van het Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan.

(Bron foto: Pixabay)