Nieuws

Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

De huidige regelgeving heeft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw sterk beperkt. Toch zijn er uitzonderlijke situaties waarin bestrijdingsmiddelen wel toegestaan zijn, zoals bij de aanpak van invasieve exoten of op bijzondere locaties.

Vanaf april 2016 geldt er een verbod voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen buiten de landbouw. En vanaf 1 november is dit verbod uitgebreid naar niet-verharde oppervlakten. Je kunt dan denken aan plantsoenen, sportvelden, parken, wegbermen, dijken of natuurgebieden. In de meeste gevallen beperkte het gebruik van de chemische middelen zich tot onkruidbestrijding, maar je kunt ook denken aan de bestrijding van ziekten en plagen.

Uitzonderingen

Met de invoering van dit verbod zijn ook uitzonderingen gemaakt. Die uitzonderingen gelden voor toepassingen waarvoor geen goede alternatieven voorhanden zijn, die noodzakelijk zijn voor de bescherming van gezondheid van mens, dier of milieu, of die nodig zijn voor een veilige exploitatie van bedrijfsmatige activiteiten. Vakblad H2O gaat er uitvoerig op in in het artikel 'Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw: gebruiksverbod en uitzonderingen'.

Exoten

Zo is er in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden een lijst opgenomen met planten en insecten die wel bestreden mogen worden met bestrijdingsmiddelen. Het gaat dan om soorten als de Japanse duizendknoop, eikenprocessierups, Ambrosia of buxusmot. En ook voor verschillende houtige gewassen geldt een uitzondering, denk aan Amerikaanse vogelkers, rododendron, robinia's, fluweelboom of knolcyperus. Bovendien geldt er een uitzondering voor alle soorten die onder de de Europese Exotenverordening vallen,

Naast een uitzondering voor soorten zijn er ook uitzonderingen voor specifieke locaties. Zo mag je stobben langs weg-en waterbouwkundige constructies behandelen, wanneer mechanische verwijdering de stabiliteit van die constructie in gevaar brengt.

Vrijstelling

In andere gevallen moet je een vrijstelling aanvragen, wil je chemische middelen inzetten. Zo'n vrijstelling is mogelijk als het probleem op geen enkel andere manier te beheersen is. Zo heeft de gemeente Amersfoort in augustus 2017 een vrijstelling gekregen voor de toepassing van een middel op basis van glyfosaat om Japanse duizendknoop aan te pakken.

(Bron foto: Pixabay )