Nieuws

Glastuinders beperken emissie door meer inzicht in afvalstromen

Dat een emissieloze teelt mogelijk is, hebben diverse praktijkproeven al laten zien. Door gebruik te maken van webtools en een gebiedsgerichte aanpak krijgen glastuinders steeds beter grip op de emissie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen via het afvalwater.

De glastuinbouwsector heeft met de overheid afgesproken in 2027 de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het lozingswater naar nul te brengen, zodat het oppervlaktewater voldoet aan de normen zoals die zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Al eerder, vanaf 1 januari 2018, geldt de Zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven. Dit houdt in dat telers verplicht zijn resten van chemische bestrijdingsmiddelen voor 95% uit het afvalwater te verwijderen.

Webtools

Stapsgewijs werkt de sector toe naar een emissieloze teelt. Er zijn webtools die telers kunnen helpen om inzicht te krijgen in de emissie van het afvalwater. Vakblad Onder Glas brengt drie tools onder de aandacht in het artikel 'Telers met webtool of bedrijfsscan op weg naar een nul-emissie'. De eerste tool die genoemd wordt is de webtool Waterstromenmodel die Wageningen University & Research in november lanceerde helpt telers bij de vermindering met de emissie. Ze kunnen er voor het bedrijf de emissie in kilogrammen stikstof berekenen. Zo zien ze of ze aan de huidige en de toekomstige stikstofemissienormen kunnen voldoen.

Waterstromen

Een andere tool is de KasWaterWeter die LTO Glaskracht en Delphi in 2015 ontwikkelden. Met die tool kan de teler achterhalen hoe zijn EC zich ontwikkelt, hoe het met het natriumniveau is gesteld, hoe groot de afvalwaterstroom is en hoeveel stikstof die stroom bevat. Een derde tool is de Bedrijfsscan Waterstromen van Royal Brinkman. Deze scan brengt het totale watertechnische systeem in beeld en berekent het watergebruik en de emissie. Daaruit volgen aandachtspunten voor de waterstromen. Bedrijven krijgen zo zicht op de emissie via afvalwater.

Gebiedsgerichte aanpak

Op een heel ander niveau, in samenwerking met waterschappen en gemeenten, werkt de glastuinbouw in de Greenport Westland-Oostland aan schoner afvalwater met een gebiedsgerichte aanpak. Ook op een ander niveau werkt de sector aan schoner afvalwater. Via een meetnet worden vervulde waterstromen in beeld gebracht. Vervolgens worden betrokken bedrijven geconfronteerd met de normoverschrijdingen en wordt gekeken wat er mogelijk is op bedrijfsniveau. Die aanpak vergroot het bewustzijn bij de bedrijven, schrijft het vakblad in het artikel 'Gebiedsgerichte aanpak verbetert waterkwaliteit Westland-Oostland'.

Een derde artikel gaat in op teelttechnische mogelijkheden. Door gerichte plantmonitoring kan een teler de hoeveelheid water heel nauwkeurig afstemmen op de energietoevoer naar de plant. Zo krijgt hij meer grip op het wortelmilieu, het resulteert in minder retourwater.

(Bron foto: Pixabay)