Nieuws

GLB moet boeren uitdagen voor een toekomstbestendige landbouw

Het zou mooi zijn dat je de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kunt gebruiken om boeren uit te dagen voor een andere manier van landbouw, zegt Alex Datema van Boerennatuur in een video van RVO. Het GLB moet bijdragen aan verduurzaming van de landbouw.

De beleidsronde van het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) loopt van 2014 tot 2020. Vanaf 2021 zal een nieuwe beleidsronde ingaan. Over dat nieuwe beleid wordt nu hard gewerkt. In verschillende pilots wordt gekeken wat het effect is van verschillende stimuleringsmaatregelen op verduurzaming van de landbouw.

Inkomenssteun

Het GLB heeft drie doelen, zo legt programmamanager Ad Tabak van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit: boereninkomen, bescherming van milieu en biodiversiteit en plattelandsontwikkeling. Omdat boeren voedsel produceren voor de burgers van Europa hebben ze een goed inkomen nodig. Inkomenssteun blijft nodig. Daarnaast moet het GLB bijdragen aan bescherming van milieu, biodiversiteit en bijdragen aan de klimaatopgaven. En er is steun nodig voor plattelandsontwikkeling zodat landbouwbedrijven een bijdrage kunnen leveren aan een vitaal platteland.

Maatschappelijke opgaven

Alex Datema, voorzitten van BoerenNatuur is betrokken bij de uitwerking van het nieuwe GLB. Hij hoopt dat het GLB bij kan dragen aan de ontwikkeling van een andere vorm van landbouw, een landbouw die past binnen het Nederlandse landschap en de schaal van Nederland. Een verdere intensivering past daar niet bij.De maatschappij vraagt steeds meer van de landbouw, zo legt Datema uit. Naast de primaire taak, voedselproductie, moet de landbouw ook inspelen op andere maatschappelijke vragen: landschapsbeheer, behoud van biodiversiteit. 'We moeten niet alleen voedsel produceren maar ook grutto's laten broeden.' 'Het zou mooi zijn,' zo vervolgt hij, 'wanneer je de bijdragen vanuit het GLB kunt gebruiken voor maatschappelijke vragen.' Volgens Datema moet je minder geld uittrekken voor hectarepremies en meer voor ecosysteemdiensten.

Ondernemersvrijheid

Het GLB is een subsidie-instrument dat boeren moet verleiden om in te zetten op een toekomstbestendige landbouw, zegt Tabak. Datema vindt dat je boeren zelf moet uitdagen nieuwe maatregelen te nemen. Boeren zijn gehecht aan ondernemersvrijheid. Je moet niet voorschrijven hoe ze het moeten doen. Als je ze ruimte biedt, uitdaagt en dat combineert met een puntensysteem, kunnen ze enthousiast worden. De vraag blijft hoe je dat in het nieuwe GLB organiseert. Hoeveel zelfsturing kunnen boeren hanteren? Hoe hou je controle?

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(6)