Nieuws

Green Deals dragen bij aan biodiversiteit

Ruim 40 Green Deals die de overheid met burgers, bedrijven en organisaties afgesloten heeft, dragen bij aan de biodiversiteit. Bij een deel van die Green Deals worden pilotprojecten uitgevoerd en soms komt het tot opschaling. Maar de effectiviteit kan beter.

Met een Green Deal wil de overheid stimuleren dat bedrijven, burgers en organisaties en kennisinstellingen samen met de overheid werkt aan groene groei. Door in projecten te werken aan groen ondernemerschap, natuurinclusieve landbouw of gebiedsontwikkeling wil de overheid bewustwording over bijvoorbeeld de mogelijkheid van ecosysteemdiensten versterken en zo het draagvlak voor biodiversiteit vergroten. Een deel van die Green Deals sluit aan op doelen uit de Rijksnatuurvisie 2014 en de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. In de brochure 'Biodiversiteit in beeld' uit 2015 legt de Rijksoverheid uit hoe Green Deals moeten bijdragen aan versterking van de biodiversiteit.

Natuur en biodiveristeit

In 2016 waren er 41 Green Deals die bijdragen aan de doelen voor biodiversiteit, meldt het onderzoeksrapport 'Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit'. Uit dat rapport blijkt dat die Green Deals goed aansluiten op een of meer van de doelen. Voor twee derde van de Green Deals is behoud of ontwikkeling van natuur en biodiversiteit een hoofddoel.

Pilotprojecten

Bij ongeveer de helft van de Green Deals wordt er niet alleen een samenwerking met partners opgezet, maar komt het ook tot pilotprojecten. En een kwart van de Green Deals is zo ver dat ze bezig is die projecten op te schalen, zo meldt het rapport. Het potentiële effect op natuur en biodiversiteit is bij de helft van de deals beloftevol.

Effectiviteit

De onderzoekers concluderen dat met de Green Deals goede stappen gezet in het innovatieproces gericht op natuur en biodiversiteit. Maar het is niet zo duidelijk wat de ecologische effecten van de Green Deals zijn. Die effecten zie je pas op langere termijn, maar worden oo k niet goed gemonitord. De opstellers van het rapport denken dat de effectiviteit van Green Deals nog beter kan wanneer de overheid gerichter zou sturen op aansluiting bij beleidsdoelen voor biodiversiteit en op de samenstelling van de Green-Dealpartijen.

(Bron foto: Pixabay )