Nieuws

Grip op buitengebied of bedrijven vertrouwen?

De Boswetwijziging, gevolg van de opheffing van het Bosschap, geeft een 'mogelijk ingrijpend neveneffect'. Vraag is: willen gemeenteraden meer grip op het buitengebied of vertrouwen ze op bedrijven?

Dit is, scherp gesteld, hoe het ervoor staat – uitgelegd in het artikel Boswet moet worden aangepast. Maar hoe? in Vakblad Natuur Bos Landschap (VNBL). In het stuk legt Kitty Goudzwaard van Cobra groenjuristen uit waarom de wijziging in de Boswet mogelijk een onbedoeld negatief neveneffect geeft.

Kapverboden verboden

In het artikel Decentrale overheden aan handen en voeten gebonden door wijziging Boswet en opheffing Bosschap in Boomzorg licht Goudzwaard de veranderingen nauwkeurig toe: ' De huidige Boswet verwijst in artikel 15 lid 3 naar het registreren van bosbouwondernemingen door het Bosschap'. Het gevolg van de opheffing van het Bosschap sinds 1 januari 2015 maakte dat ook de registratieverplichting uit genoemd artikel verwijderd werd. 'En laat dit artikel nu ook juist een verbod bevatten voor gemeenten en provincies om kapverboden te maken'.

Vrij kappen?

Daarbij, zo is te lezen in VNBL, betreft het kapverboden voor (in beginsel) alle houtopstanden gelegen buiten de bebouwde kom Boswet. Met de toevoeging: ' Behalve als het bomen zijn die staan in erven en tuinen, of op de percelen van minder dan 10 are of niet meer dan 20 bomen in rijbeplanting'. Goudzwaard legt uit wat het probleem is: 'Vooral gemeenten met een beperkt stedelijk gebied zullen, van een dergelijke wijziging van de betekenis van de bebouwde kom Boswet, de gevolgen ondervinden. Zij kunnen dan in een zeer groot en vaak groen buitengebied, geen enkel kapverbod meer maken voor houtopstanden gelegen buiten erven en tuinen en buiten de percelen tot 10 are of 20 bomen'.

Bebouwde kom oprekken?

Een tegenreactie hierop kan zijn dat gemeenteraden de bebouwde kom Boswet gaan oprekken. Nadeel voor gemeenten is dat zij dan niet meer kunnen rekenen op regulering door middel van de meld- en herplantplicht van de Boswet. Goudzwaard: 'Daar zullen zij zelf moeten zorgen voor een gedegen regelgeving met een gemeentelijk kapverbod'.

Wet omzeilen of repareren?

Blijkens het artikel Biedt de Boswet mogelijkheden om kapverboden op te leggen? (vakblad Boomzorg) is dat voor gemeentes geen sinecure. Zo wordt gesteld dat, zelfs al liggen bepaalde bomen binnen de bebouwde kom, daarmee niet is gezegd dat deze gevrijwaard zijn van kap. 'Tenzij ze zijn geknot' - betreffende bepaalde soorten; lees er meer over in betreffend artikel dat reeds in 2012 verscheen.

Is het nu de bedoeling dat gemeenten op diverse manieren de wet gaan omzeilen, of heeft de wetgever nog iets te repareren? Het artikel in VNBL sluit af met diverse overwegingen. Zo ligt er ook nog een wetsvoorstel Wet Natuurbescherming die gemeenten juist weer extra bevoegdheden geeft voor kapverboden voor bepaalde houtopstanden die staan binnen de bebouwde kom Boswet.

(Bron foto: Pixabay)