Nieuws

Groen als middel tegen uitsluiting

Overal in de wereld vind je groepen stadsbewoners in achterstandswijken die zijn uitgesloten van het gangbare maatschappelijke verkeer. Een case study in vier steden laat zien dat het groen in de natuurlijke omgeving een rol kan spelen om die uitsluiting tegen te gaan.

In grote steden, overal in de wereld, vind je wijken die gekenmerkt worden door armoede, gebrek aan sociale binding, criminaliteit en ongezondheid. Die verschillende kenmerken versterken elkaar. In het rapport 'Groen, gelijk en eerlijk' worden die achterliggende processen omschreven als uitsluiting. Daarmee maakt het rapport duidelijk dat de mensen om wie het gaat, geen toegang hebben tot wat in de samenleving gangbaar is.

Onderzoeksvragen

Gedacht wordt dat groen een rol kan spelen om die uitsluiting te verminderen. Daarom is het nodig meer te weten over uitsluiting. In het rapport staan staan daarom een aantal vragen centraal. Wat is uitsluiting? Welke rol kan de natuurlijke omgeving spelen bij het tegengaan van uitsluiting? Welke onderwerpen verdienen nader onderzoek?

Uitsluiting

Uitsluiting is een relatief begrip, zo legt het rapport uit. Het gaat om de relatie tot wat gangbaar is in een samenleving. Het is geen synoniem voor armoede of discriminatie, maar het is er wel nauw mee verbonden. Het rapport gaat in het tweede hoofdstuk dieper in op de verschillende aspecten van uitsluiting.

Dat de natuurlijke omgeving een rol speelt blijkt uit de verschillende voorbeelden. Zo had verbetering van de natuurlijke omgeving in Boston positieve effecten op de leefkwaliteit en indirect op de sociaaleconomische situatie van bewoners. Tuinieren speelt er een belangrijke rol in. En in Rotterdam kregen kinderen les in filosoferen, zelfverdediging en tuinieren. Dit helpt ze om zich zowel mentaal als lichamelijk te ontwikkelen.

Investeren

Wil je investeren in de natuurlijke omgeving om de uitsluiting tegen te gaan, dan zijn verschillende factoren van belang. Zo moet je inhaken op initiatieven van betrokken burgers en is samenwerking tussen overheden belangrijk. Om meer grip te krijgen op de problematiek is nog wel ander onderzoek nodig. Het rapport komt met verschillende onderzoeksvragen.

Nader onderzoek

Zo is het nodig de verschillende aspecten van de relatie tussen groen en uitsluiting letterlijk en figuurlijk in kaar te brengen. Daarvoor is het nodig indicatoren te ontwikkelen. En er zijn specifieke thema's waarvoor nader onderzoek van belang is zoals de relatie tussen groen en gezondheid of de ontwikkeling van een groene wijkeconomie.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(2)