Nieuws

Groen Onderwijs: Een goede start voor MBO niveau 2 Combi Dier

Samenvatting
  • Onderwerp
    Groen Onderwijs MBO Combi Dier
Bekijk de bronnen
Het blijkt uit onderzoek dat mbo niveau 2 studenten moeite hebben een baan te vinden en te behouden. In de snel veranderende arbeidsmarkt is het leren-leren steeds belangrijker. Mbo niveau 2 studenten bestaan veelal uit jongeren in kwetsbare posities. Zij hebben vaak een bijzondere thuissituatie, gedragsmoeilijkheden of specifieke leerbehoeften. Deze problematiek leidt tot meer absentie, dit is van invloed op hun gedrag op school en in de klas. Docenten ervaren dit en dan met name het grote niveau verschil binnen de klas als een dilemma.

Afgelopen 2 jaar heeft Susanne Libbenga de master Learning & Innovation gevolgd bij de NHL Stenden in Leeuwarden. Het innovatievraagstuk waar ze bij het Clusius Collega samen met het team aan gewerkt heeft richt zich op de mbo niveau 2 studenten. Het uiteindelijke doel van haar onderzoek is dat mbo niveau 2 studenten Combi Dier goed toegerust de arbeidsmarkt in & maatschappij op gaan en/of doorstromen door naar een vervolgopleiding.

De doelgroep

De studenten van Combi Dier niveau 2 zijn de doelgroep, deze opleiding bestaat uit Dierverzorging, Paardenhouderij en Veehouderij studenten niveau 2 BOL. Door middel van design thinking is dit brede vraagstuk steeds verder gekaderd. De goede start en de meer op maat begeleiding die in dit onderzoek ontwikkeld zijn kunnen ook voor andere opleidingen in het groene domein interessant zijn.

1: Vormgeven aan een goede start

Er is een nieuwe werkwijze voor de intake afgestemd en uitgevoerd binnen het team, hierbij wordt de AMN talentenscan ingezet. Er is bij de intake van studenten intensievere samenwerking met zorgcollega’s, de mentor van de vorige school en ouders. Er is zicht op de vooropleidingen van studenten.

Collega’s van Combi Dier hebben inmiddels zicht op hun eigen begeleidingsvoorkeur door de gedane test. Vanwege de verschillende betrokkenen bij de intake is er een stappenplan opgesteld, zodat de procedure voor alle betrokkenen duidelijk is en de intake goed kan verlopen. Er is een intakegesprek, verlengde intake indien nodig en als 3e stap kan heroriëntatie ingezet worden. Dit vraagt samenwerking van zorgcollega’s, administratie, mentoren, collega’s en teamleiders.

2: Invulling geven aan de begeleidingslijn met aandacht voor het leren-leren en de beroepshouding

Er wordt invulling gegeven aan de begeleidingslijn waarbij de AMN talentenscan als begeleidingsinstrument ingezet wordt, dit draagt bij aan het meer op maat begeleiden van studenten. Daarnaast wordt er in de begeleidingslijn aandacht besteedt aan het leren-leren & de beroepshouding door onder andere een houdingsformulier. Theaterworkshops worden komend schooljaar 1 x per periode ingezet.

Dit schooljaar start de pilot “een goede start” waarin studenten verschillende onderdelen krijgen in de eerste 7 weken op de vrijdagmiddag – digitale vaardigheden, voorbereiding BPV, teambuildingsactiviteiten en mentoraat – zodat ze goed voorbereid deze schoolperiode met elkaar kunnen doorlopen.

Een goede start

Het is nu nog te vroeg om resultaten te meten over het effect wat deze innovatie heeft op het terugdringen van voortijdig schoolverlaters. Zichtbaar is al wel dat mentoren de vooropleidingen van studenten goed in beeld hebben, door de veranderde intake is vanaf het begin duidelijk welke studenten extra ondersteuning nodig hebben, wat een positief effect zal hebben op het doorlopen van de opleiding. Het team heeft hierin echt een slag geslagen, stelt Libbenga.

Ook benadrukt ze het belang van samenwerking in het tot stand brengen van een goede start. Zonder alle samenwerkingen met de betrokken collega’s, administratie, zorgondersteuning, studenten van Combi Dier en externen was dit niet gelukt. Collega’s hebben onderdelen uitgetest tijdens SLB uren of reguliere lessen. Ook de studenten zelf zijn regelmatig gevraagd wat ze ergens van vonden door de onderzoekster, zowel tijdens klankbordgroep bijeenkomsten en bij haar eigen mentorklas.

Een student wist het belang van meer op maat begeleiden goed aan te geven: “Dat vind ik zeker een goed idee omdat geen student hetzelfde is en dus niet alles voor iedereen even makkelijk is”

Bronnen

(1)