Nieuws

Groen Onderwijs naar OCW?

De Tweede Kamer wil dat groen onderwijs overgeheveld wordt van EZ naar OCW om zo de bekostiging gelijk te trekken met regulier onderwijs. De reacties zijn verschillend. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de verworvenheden van groen onderwijs bij overheveling behouden kunnen blijven.

Op 17 november heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin kamerleden Paul van Menen (D66) en Carla Dik-Faber (CU) voorstellen groen onderwijs over te hevelen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gouden driehoek

Een overweging van de indieners is zo de bekostiging per leerling van het groen en regulier onderwijs gelijk te trekken. Dat is volgens hen het gemakkelijkst als ze vanuit een begroting worden gefinancierd. Bovendien is er geen duidelijke reden het groen onderwijs anders te behandelen dan de rest van het onderwijs. Daarnaast willen de indieners dat bij de overgang naar OCW het karakter en de kenmerken van groen onderwijs, zoals de koppeling vmbo - mbo, hechte netwerken met het bedrijfsleven en beleidsambtenaren gewaarborgd te blijven.

De motie riep reacties op vanuit groen onderwijs en bedrijfsleven. Wageningen Universiteit is niet gelukkig met de motie. De raad van bestuur van de universiteit vreest dat de veel geroemde integratie tussen universiteit en onderzoeksinstituten en de samenwerking met het ministerie in de ‘gouden driehoek’ zal verminderen, zo is te lezen in een artikel in Resource. Maar de AOC Raad zegt in een reactie zich niet te verzetten tegen deze motie omdat de overheveling de financiële problemen oplost waarmee groen onderwijs kampt. Vanuit het bedrijfsleven zijn er reacties van onder meer de topteams Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en LTO Nederland die hun zorg uitspreken.

Bezuiniging

De AOC Raad ziet in de overheveling een oplossing voor de forse bezuiniging op groen onderwijs. De EZ-begroting laat voor 2016 immers een bezuiniging € 33 miljoen zien, waarvan € 28 miljoen voor de aoc's. Daarnaast zegt de AOC Raad dat de overheveling de inhoudelijk samenwerking in de 'gouden driehoek' niet in de weg hoeft te staan omdat de indieners van de motie willen dat het karakter en de kenmerken van groen onderwijs, zoals de koppeling vmbo - mbo, hechte netwerken met het bedrijfsleven en beleidsambtenaren gewaarborgd blijven. Bovendien blijkt uit onderzoek dat vakdepartementen heel goed in staat zijn het beroepsonderwijs in hun sector te beïnvloeden en te benutten, ook wanneer zij niet verantwoordelijk zijn voor de basisbekostiging van dat onderwijs, zo schrijft de AOC Raad.

De topteams Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen vinden het een niet gewenste ontwikkeling omdat het groen onderwijs onderdeel is van het groene kennissysteem, zo schrijven ze in een reactie. De kracht daarvan is de verticale verbondenheid tussen de verschillende onderwijsniveaus (wo, hbo, mbo en praktijkgericht vmbo) en de hechte verankering met het onderzoek en de bedrijfspraktijk. Ook LTO Nederland hecht aan de status aparte van groen onderwijs. Het houdt een sterk samenwerkingsverband van overheid, onderwijsinstellingen en het agrarisch bedrijfsleven in stand, 'een van de succesfactoren van de agrarische sector als motor van de Nederlandse economie', aldus LTO Nederland in een reactie.

Onderzoek

In een reactie op de motie laten staatssecretaris Van Dam (EZ) en minister Bussemaker (OCW) op 18 december via een kamerbrief weten te willen onderzoeken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de verworvenheden van groen onderwijs bij een overheveling te behouden. Bovendien willen ze in kaart brengen op welke wijze overheveling mogelijk is zodat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als verworvenheden noemen ze dat groen onderwijs kleinschalig georganiseerd is en sterk praktijkgericht, met leren en werken in actuele bedrijfssituaties. Bovendien is groen onderwijs sterk internationaal gericht en koploper in het bevorderen van scholing en kennis over duurzaamheid.

Het kabinet wil zich richten op een strategische ontwikkelagenda voor het groen onderwijs voor de komende tien jaar gericht op vernieuwing, betere aansluiting op de arbeidsmarkt, meer samenwerking met het overig onderwijs en meer doelmatigheid in het opleidingsaanbod, zo is te lezen in de brief. Daarmee wil het kabinet tevens de regeerakkoordtaakstelling voor het groen onderwijs van 33 miljoen euro vanaf 2016 verder invullen. De staatssecretaris gaat daarom overleg voeren met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Na de zomer van 2016 willen Bussemaker en Van Dam de kamer over dit onderzoek informeren, zo schrijven ze.

(Bron foto: Pixabay)