Nieuws

Grondcoalities tussen akkerbouw en melkveehouderij

Voor een goede bedrijfsvoering kunnen akkerbouwers en melkveehouders samenwerken in grondcoalities. Het biedt voor de akkerbouwer de mogelijkheid voor een ruimer bouwplan. En er zijn voor de veehouder meer mogelijkheden voor de afzet van mest.

Het uitruilen van grond tussen akkerbouwers en melkveehouders is gebruikelijk in een deel van Nederland, vooral in Flevoland en op de zand- en dalgronden in Noordoost Nederland en de Achterhoek. Voor akkerbouwbedrijven met pootaardappelen en bloembollen biedt het de mogelijkheid hun gewassen in een ruimer bouwplan te telen. Maar de nieuwe Melkveewet die grondgebonden groei in de melkveehouder reguleert, zet die uitwisseling onder druk, schrijft vakblad Akker in het artikel 'Grondcoalities: toekomst of utopie?'

Grondcoalitie

Melkveehouders hebben de grond- en fosfaatrechten nodig voor hun bedrijfsomvang. Een oplossing zou kunnen zijn dat akkerbouwers en veehouders samenwerken in een grondcoalitie. Je zou het grondgebruik van akkerbouwer en veehouder bij zo'n samenwerking als een geheel kunnen bezien. De ondernemers vullen in zo'n coalitie samen het bouwplan. Belangrijke uitgangspunten zijn de de meest gewenste vruchtwisseling voor de akkerbouwer en de voerpositie voor de veehouder.

Gemeenschappelijk bouwplan

In het artikel laten akkerbouwer Marinus Hospers en melkveehouder Ronald Wolters uit Marknesse zien hoe zij in een grondcoalitie samenwerken. Samen hebben ze een bouwplan van in totaal 250 hectare. Wolters heeft een bedrijf met 82 hectare. Hij melkt 260 koeien en heeft 140 stuks jongvee. Hospers, die 170 hectare inbrengt, teelt pootaardappelen, gras, maïs, uien, bieten en wortels. De beide ondernemers werken nu samen in een 1 op 12 bouwplan. De afzet van runderdrijfmest hebben ze onderling geregeld.

Wetgeving

Je kunt zo'n coalitie regelen in een administratieve schijnconstructie, maar bedrijfsadviseur Jaap Gielen van Countus vindt het geen oplossing. Hij pleit in het vakblad voor faciliterende wetgeving. Als voorbeeld noemt hij de regelgeving in verband met derogatie. Nu moeten veehouders op 80 % van hun land gras telen om aan derogatie te voldoen. Het zou makkelijker zijn wanneer een stikstofbehoeftig gewas als wintertarwe of aardappelen ook als derogatiegewas mag tellen, aldus de bedrijfsadviseur.

Hospers en Wolters zijn tevreden over de samenwerking. Zij zien het sluiten van grondcoalities als een oplossing voor veel collega’s.

(Bron foto: Jan Nijman)