Nieuws

Grow With The Flow: ondersteunt telers bij een verantwoord watergebruik

Watertekort en wateroverlast zijn steeds grotere thema’s vanwege klimaatverandering. Deltares heeft samen met Wageningen University and Research (WUR), de waterschappen Aa en Maas en Vallei en Veluwe en private samenwerkingspartners in het afgelopen twee jaar binnen het project Grow with the Flow gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal platform waarin gegevens over de waterbeschikbaarheid op perceelsniveau kunnen worden gevolgd en waarin weersvoorspellingen worden meegenomen. Dit moet telers de kans geven om betere afwegingen te maken, bijvoorbeeld wat betreft beregening.

Het werken aan een toekomstbestendige landbouw doen we samen. Er is al veel kennis beschikbaar en de samenwerkingspartners hebben de ambitie om deze op een toegankelijke manier te presenteren zodat de boeren hun waterinzet kunnen optimaliseren. Dit verhoogt de productiviteit van de landbouwsector en mogelijk de efficiëntie van het watergebruik. Bij te weinig maar ook te veel water helpt het boeren zelf de juiste maatregelen te nemen. Doordat de waterschappen ook meedoen in dit project kan op regionaal niveau beter gestuurd worden op de waterbehoefte.

Vanaf seizoen 2021 pilots van start

Er is interesse vanuit de agrarische sector, omdat dit een duurzame oplossing is om proactief met klimaatverandering om te gaan. Als start zijn zes telers bereid gevonden om op basis van de beschikbare informatie aan de slag te gaan. De resultaten van deze proef worden aan het eind van het oogstseizoen gepresenteerd. Hun ervaring draagt bij aan de verdere uitrol van het Grow with the Flow-platform.

Andere werkwijze met hoger resultaat

Grow with the Flow helpt waterschappen om het lokale watersysteem beter in de vingers te krijgen en aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van boeren. Daarmee wordt kennis opgebouwd voor de toekomst. Het geeft de teler inzicht in de hoeveelheid beschikbaar water in tijden van droogte en maakt de telers slagvaardiger als het gaat om het nemen van besluiten bij de inzet van water. Zo biedt het platform de telers een kans om de kosten voor watermanagement te verlagen. Het platform is in het digitale tijdperk een snelle en goedkope manier om gegevens uit te wisselen en kennis te delen tussen partijen die er mee werken.

Zie ook

(1)