Nieuws

Habitattoets onberekend op 'people' en 'profit'

Alterra Wageningen UR vindt dat de Natura 2000-habitattoets slechts rekening houdt met één aspect van het principe 'triple P', te weten 'planet'. 'People' en 'profit' zouden er niet toe doen.

Althans, rechtsdogmatisch zouden ze geen rol spelen als toetsingscriterium, zo is te lezen in het WOt-paper Habitattoets heroverwogen. WOt staat voor Wettelijke Onderzoekstaken. In dit geval is het achterliggende rapport Juridische aspecten van gebiedsgericht natuurbeleid (Natura 2000) (Alterra, F.H. Kistenkas) gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Volgens Alterra zou de huidige rechterlijke interpretatie van de habitattoets door zijn eenzijdige toetsing op enkele nauw omschreven en vaste ecologische instandhoudingsdoelstellingen een juridische belemmering vormen voor duurzame groei en evenwichtige gebiedsontwikkeling.

Weg door natuurgebied

In het paper wordt een praktijkvoorbeeld gegeven waaruit zou blijken dat de toets belemmerend werkt. Het voorbeeld betreft de wens om een rondweg aan te leggen bij het Ierse stadje Galway gelet op de huidige (levensgevaarlijke) verkeerssituatie. Probleem daarbij is dat de weg alleen aangelegd zou kunnen worden in het Natura 2000-gebied Lough Corrib met naakte, kalkhoudende rotsbodem. De Europese rechter heeft besloten dat de weg zoals gepland er, gelet op de Natura 2000-habitattoets, niet kan komen.

Rechtsblokkade

In haar paper stelt Alterra dat de '1P-rechtsvindingsmethodiek' zo de '3P-balans' kan blokkeren, hetgeen als 'rechtsblokkade' wordt gezien. Alterra: 'Juist deze 3P-balans wordt in het Verdrag van de Europese Unie (vgl. het duurzaamheidsbeginsel ex art. 3 lid 3) en in het nieuwe beleid van de Europese Commissie (EC, 2013) alsook in de (rechts)wetenschappelijke literatuur algemeen gezien als voorwaarde voor duurzame gebiedsontwikkeling en groene groei'.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Alterra draagt enkele suggesties aan: Wettelijke introductie en rechterlijke toepassing van het duurzaamheidsbeginsel om te corrigeren is een mogelijkheid om belemmeringen op te heffen. Toch kan dit ook weer bezwaren met zich meebrengen. Zij concludeert: 'Beter ware het dan wellicht om een alternatieve Galway-oplossing (Kistenkas, 2014b) te kiezen: bij passende beoordeling mag het rechtsvindingsspectrum zich dan verbreden tot duurzame gebiedsontwikkeling aan de hand van het criterium van integrity of the site en kan een triple P-weging verricht worden'.

Zie eventueel ook de Wageningen UR-site: nieuwsbericht Habitattoets heroverwogen (door WOT Natuur & Milieu).


(Bron foto: Pixabay)

Links

(1)