Nieuws

Halve eeuw milieuhygiëne

Door vervuiling van water, bodem en lucht en de publicatie het rapport van de Club van Rome groeide begin jaren zeventig het milieubewustzijn. In Wageningen ontstond een nieuwe studierichting ‘Milieuhygiëne’. Na vijftig jaar is er veel bereikt, maar er liggen nog veel uitdagingen.

Milieuhygiëne staat zo'n halve eeuw op het onderwijsprogramma van de Wageningse universiteit. Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het wetenschappelijk onderwijs in Wageningen, blikt Wageningen World in het artikel 'We moeten de aarde leefbaar houden' terug op ontwikkelingen.

Nadat eind jaren zestig duidelijk werd dat water, bodem en lucht steeds meer vervuild raakten, en de Club van Rome in 1972 het rapport 'De grenzen aan de groei' uitbracht, groeide het milieubewustzijn. Ook Wageningse studenten wilden de milieuvervuiling een halt toeroepen. In 1965 werd de eerste aanzet gegeven toen de vakgroep Waterzuivering werd opgericht als afsplitsing van Cultuurtechniek.

Studierichting

Later ontstonden meer vakgroepen die zich met zoals Luchtverontreiniging, Bodemkunde en Bemestingsleer, Natuurbeheer, Toxicologie die zich met milieuproblematiek bezighielden, en begin jaren zeventig konden studenten de studieriechting Milieuhygiëne kiezen.

Toxicologie

De aandacht was aanvankelijk sterk gericht op het terugdringen van vervuiling van bodem, water en lucht, maar na verloop van tijd kwamen nieuwe onderwerpen onder de aandacht. Zo zet professor Jan Hein Koeman, die eerder aantoonde dat insecticiden als dieldrin en aldrin sterfte van de grote sterns in de Waddenzee veroorzaakt, toxicologie op het programma. En begin jaren '80 bepleitten studenten interdisciplinair onderwijs en onderzoek met aandacht voor sociale, economische en bestuurlijke aspecten van landbouw­ en milieuvraagstukken.

Uitdagingen

Het artikel geeft een overzicht van relevante ontwikkelingen. Duidelijk is dat er al veel bereikt is. Zo zijn er in Wageningen zuiveringsinstallaties ontwikkeld die gebruik maken van anaerobe bacteriën. Maar er liggen ook nog veel uitdagingen. De landbouw in Nederland produceert een structureel mestoverschot omdat we te weinig grond hebben, aldus Gatze Lettinga, een van de pioniers. Klimaatverandering is een grote uitdaging en medicijnresten in het riool vormen een groeiend probleem.

(Bron foto: Thinkstock)