Nieuws

Halvering ammoniakuitstoot door aanpassing bedrijfsvoering

Door een nieuwe stal te bouwen met een emissiearme stalvloer, verdunning van mest en een eiwitarm rantsoen kun je de ammoniakuitstoot met 50% verminderen, zo blijkt uit praktijkervaring.

Melkveehouder Jaco Kastelein in Bodegraven is kritisch op het huidige stikstofbeleid, maar beseft tegelijkertijd dat het nodig is om emissiearm te boeren. Zijn bedrijf zit dicht bij de Nieuwkoopse plassen, waar de stikstofdeposities te hoog is. Juist om die reden is hij al een aantal jaren bezig met ammoniakreductie, zegt hij in een artikel in vakblad Veeteelt.

Emissiearme vloer

De eerste grote stap zette hij in 2014 met de bouw van een nieuwe stal met een emissiearme stalvloer. Uit resultaten van de KringloopWijzer blijkt dat die vloer de ammoniakuitstoot vermindert van 12,6 naar 7,0 kilo per gve. Een tweede manier om de ammoniakuitstoot terug te brengen, is het verdunnen van mest. Vanaf 2016 naam Kastelein deel aan de Proeftuin Veenweiden. Door de mest bij het uitrijden in het voorjaar te verdunnen tot in totaal zo'n 30 tot 50% water, wordt de ammoniakemissie fors verlaagd.

Eiwitarm rantsoen

Daarnaast voerde Kastelein aanpassingen in de bedrijfsvoering door. Zo houdt hij minder jongvee aan en investeert hij met name in een eiwitarm rantsoen. Gedurende het weideseizoen is extern eiwit zoveel mogelijk uit het rantsoen gehaald, meldt het vakblad. Hij schakelde van brok met 120 gram ruw eiwit over op maïsbrok aangevuld met gerst. Door het eiwitaanbod tijdens het weideseizoen te verminderen, zorg je voor een betere grasopnamen, is de mening van Kastelein. Door aangepast beheer van het grasland - eerder bemesten en door langzaam werkende meststoffen te gebruiken - probeert hij het eiwitgehalte in het gras zo hoog mogelijk te krijgen.

Na vijf jaar blijkt de ammoniakuitstoot met 50% te zijn verminderd. Toch wil Kastelein zoeken naar meer mogelijkheden. De aanpassingen die hij tot nu toe doorvoerde, leverden direct geld op. Hij wil nu een toevoegmiddel aan de mest gaan beproeven dat stikstof omzet in organisch gebonden stikstof die minder snel vervluchtigt. Bijkomend voordeel is dat het gras smakelijker wordt met betere eiwitverhoudingen.

(Bron foto: Dutch Air via Pixabay)

Links

(3)