Nieuws

Handboek voor samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij

Het sluiten van kringlopen staat volop in de belangstelling. Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderijbedrijven is een manier om regionale kringlopen te sluiten. Een handboek geeft handvatten voor ondernemers om samenwerking op gang te brengen.

Gemengde landbouwbedrijven met verschillende bedrijfstakken zijn nagenoeg verdwenen. Met de ontmenging van landbouwbedrijven, verdween ook de vanzelfsprekende samenwerking in kringlopen op een bedrijf. Nadat minister Carola Schouten haar visie op landbouw presenteerde, waarin zij stelt dat Nederland koploper moet worden in kringlooplandbouw als speerpunt voor duurzame ontwikkeling van de land- en tuinbouw, is er een groeiende belangstelling voor samenwerking tussen gespecialiseerde bedrijven. Zo kun je kringlopen op regionaal niveau weer sluiten.

Samenwerking

In Flevoland is met het project ‘Bodem Voordeel Flevoland’ in de jaren 2017 en 2018 ervaring opgedaan in samenwerkingsverbanden tussen akkerbouw en veehouderijbedrijven. Doel van dit project was te werken aan een duurzame grondgebonden landbouw waarbij samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers centraal staat. Door samen te werken kunnen ze de nutriëntenkringloop verbeteren of hun bouwplan optimaliseren.

Om goed te kunnen samenwerken moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is niet alleen belangrijk dat er een goede persoonlijke relatie is tussen de samenwerkende ondernemers. Ze moeten ook goede zakelijke afwegingen en afspraken maken, zo is te lezen in de inleiding van het Handboek Samenwerken Akkerbouw & Veehouderij, dat in april 2019 verscheen. Een gezamenlijke visie op de voordelen van samenwerking en ondernemerschap is nodig om deze voordelen te benutten.

Leidraad voor gesprek

Het Handboek biedt handvatten voor ondernemers voor een gesprek over een beoogde dan wel lopende samenwerking. In het handboek komen vragen aan bod over onderwerpen die in een samenwerking op tafel komen. Partners moeten over die onderwerpen een gezamenlijk beeld ontwikkelen. Je kunt het handboek gebruiken als een leidraad voor de gesprekken. Ondernemers kunnen het gezamelijk gebruiken of onder leiding van een coach of adviseur.

Het handboek, dat is uitgegeven door Aeres Hogeschool, vloeit voort uit het project 'Bodem Voordeel Flevoland' waarin naast Aeres Hogeschool Dronten, Stichting Veldleeuwerik, Flynth en Countus participeerden. Het project werd mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Flevoland, LTO Noord Fondsen en het Centre of Expertise – Open Teelten. Het handboek is digitaal beschikbaar.

(Bron foto: Shutterstock)