Nieuws

Herstel van Fochteloërveen

In de veldwerkplaats Fochteloërveen zijn de nieuwste inzichten gepresenteerd over het functioneren van het hoogveensysteem op landschapsschaal.

Het Fochteloërveen is een 2.500 ha groot natuurgebied aan de westkant van het Drents plateau, waar de grens tussen de provincie Drenthe en Friesland dwars door heen loopt. Het veengebied is afgegraven voor turfwinning en ontgonnen tot landbouwgebied. Voor een succesvol herstel van een hoogveenlandschap speelt hydrologie een cruciale rol.

In de veldwerkplaats Fochteloërveen zijn de nieuwste inzichten gepresenteerd over het functioneren van het hoogveensysteem op landschapsschaal. In het infoblad Veldwerkplaats, van de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren, wordt een korte samenvatting gegeven van de gehouden presentaties en van de waarnemingen en discussies in het veld. Zo zijn in het veld de veenbodem en vegetatie onderzocht. Ook is er gediscussieerd over de potenties voor hoogveenherstel, met het Fochteloërveen als voorbeeld van een gebied waar men al volop bezig is met dat herstel.

Presentaties

Hydro-ecoloog André Jansen sprak in zijn presentatie over herstelstrategieën voor hoogvenen op Landschapsschaal en paleo ecoloog Bas van Geel vertelde over het ontstaan van hoogvenen in Nederland tijdens het Holoceen.

De hoogveenherstelmaatregelen in het Fochteloërveen stonden centraal in de presentatie van hydroloog Nicko Straathof van Natuurmonumenten. Daaruit bleek dat er nog een aanzienlijk aantal knelpunten is. Ecoloog Roel Douwes, eveneens van Natuurmonumenten, ging in op de vegetatieontwikkeling in het Fochteloërveen van de laatste twintig jaar. Hij concludeert dat de acroterm (de levende veenmoslaag met daaronder de afgestorven maar nog niet gehumificeerde veenmosresten), zich over het algemeen goed ontwikkelt.

Veldbezoek

Tijdens de excursie werden onder leiding van Bas van Geel en Nicko Straathof grondboringen verricht tot op de minerale ondergrond, die zich op circa 1,50 meter diepte bevindt. Vanaf (waarschijnlijk) circa 850 jaar voor Chr. heeft zich daarop een meters dikke veenlaag ontwikkeld. Ook werd de vegetatie onder de loep genomen met als conclusie dat delen van het gebied de potentie hebben zich tot levend hoogveen te ontwikkelen.(Bron foto: Wikipedia, Gouwenaar)