Menu
Nieuws

Herstel van het nat zandlandschap

De natuurkwaliteit van hoogvenen, vennen en natte heiden is de laatste decennia achteruitgegaan door vermesting, verzuring en verdroging. Veel kennis over het herstel van dit natte zandlandschap is beschikbaar gekomen uit het kennisprogramma OBN.

false

Publicaties

(10)