Nieuws

Het milieu is er naar, maar groei blijft uit

Het milieu is weer geschikt voor natuurherstelprojecten, maar veel verdwenen plantensoorten keren niet terug. Knelpunt: planten worden belemmerd in hun verspreiding.

Dit stelt Natuurmonumenten in het document Richtlijn herintroductie planten – 2014. De genoemde belemmering wordt volgens de organisatie veroorzaakt door versnippering en isolatie van natuurgebieden, het wegvallen van natuurlijke processen als overstroming en een veranderd landbouwkundig gebruik.

Officieel beleid en richtlijn

Systeemgericht beheer alleen zou niet voldoende zijn, ook niet betreffende het behóúd van (bedreigde) populaties. In het rapport is te lezen dat het officiële beleid (Soortennota 1997) herintroductie van planten slechts in uitzonderlijke gevallen toestaat. De maatregelen die Natuurmonumenten noemt om planten te herintroduceren sluiten, zo meldt de organisatie, niet aan op het officiële beleid. Door het formuleren van een richtlijn wil Natuurmonumenten beheerders helpen 'bij het maken van afwegingen bij herintroductie van planten (in brede zin) en een handvat bieden bij documentatie, monitoring en evaluatie hiervan'.

Handleidingen maatregelen

Natuurmonumenten laat weten dat monitoring bijvoorbeeld vaak onvoldoende is. Denk aan het opbrengen van maaisel: 'hierdoor is niet duidelijk of plantensoorten zijn ingebracht en ontstaat onvoldoende inzicht in de effectiviteit van de maatregelen'. Naast het opbrengen van maaisel, worden ook het opbrengen van ongeschoond zaaigoed en plagsel (heide en graslanden) genoemd als maatregelen. In het rapport, in de bijlagen, is per maatregel een handleiding terug te vinden. In de bijlagen staat verder uitleg over onder meer: de IUCN richtlijn voor de herintroductie van planten, sleutels voor de herintroductie van planten, monitoring resultaten en knelpunten in zaadverspreiding.

(Bron foto: Pixabay)