Nieuws

Hygiënisch werken met invasieve exoten

Samenvatting
  • Onderwerp
    Invasieve exoten
Bekijk de bronnen
Hygiënisch werken met invasieve exoten kan schade aan natuur, volksgezondheid en economie voorkomen. Stichting Bargerveen en Soontiëns Ecology hebben voor de provincie Friesland uitgezocht welke hygiënemaatregelen het beste kunnen worden toegepast bij de aanpak van invasieve exoten.

Enquête

Hygiënemaatregelen zijn belangrijk omdat hiermee nieuwe besmettingen van ‘schone’ locaties of locaties waar de exoot reeds is bestreden kan worden voorkomen. Als onderdeel van het onderzoek is eerst een inventarisatie uitgevoerd naar welke hygiënemaatregelen al worden toegepast bij het werken met invasieve exoten in de provincie Friesland. Hieruit kwam naar voren dat de terreinbeherende organisaties, loonwerkers/natuuraan­nemers en waterschappen geen of slechts beperkt hygiënemaatregelen toepassen bij het werken in het groen, ongeacht of er gewerkt wordt met invasieve exoten. Als knelpunten werden genoemd de grote hoeveelheid organisatorische randvoorwaarden, het gebrek aan kennis over de juiste methoden, een gebrek aan financiering, conflicterende wetgeving en een gebrek aan samenwerking tussen de uitvoerende partij en opdrachtgever.

Oplossing

Voor het hygiënisch werken met invasieve exoten is een uitgebreide beschrijving van maatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn samengevat in twee praktische werkprotocollen; een voor aquatische (watergebonden) invasieve exoten en een voor terrestrische (grondgebonden) invasieve exoten. De werkprotocollen zijn algemeen toepasbaar en makkelijk te gebruiken zowel bij de planvorming als bij uitvoering van werkzaamheden. Concrete maatregelen worden gegeven voor bijvoorbeeld het uitvoeren van inventarisaties, het voorkomen van verspreiding via materieel en transport, voorlichting etc. De werkprotocollen zijn niet de oplossing voor alle genoemde knelpunten maar het wordt voor de betrokken partijen wel inzichtelijker wanneer je waarmee rekening moet houden. Als de hygiënemaatregelen consequent worden toegepast zal het risico op schade aan natuur en economie bij het werken met invasieve exoten kleiner worden.