Nieuws

Innovatie food-industrie verschilt per regio

De verschillen tussen regio’s zijn, gelet op de mate van innovativiteit van het mkb in de levensmiddelenindustrie, erg groot. Vooral uit de regio Noord komen veel productinnovaties.

Dit is te lezen in het rapport Dat smaakt naar meer! van LEI Wageningen UR dat onderzoek deed naar innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb.

Uit een eerder rapport van het LEI, Innovatie in de Nederlandse levensmiddelenindustrie - De rol van het mkb, bleek al dat het mkb een grote rol speelt in de levensmiddelenindustrie. Zowel als het gaat om concurrentiepositie met het buitenland als werkgelegenheid. Conclusie was echter ook dat het mkb veel belemmmeringen kent met het oog op innovatie.

Regionale verschillen

In het meer recente rapport is vooral gekeken naar verschillen tussen mbk bedrijven onderling en waar mogelijk met grotere spelers. Verder is ingezoomd op regionale verschillen, de wijze van innovatie en het belang van het mkb voor de industrie en economie. Als voornaamste conclusie wordt het grote regionale verschil genoemd. De genoemde regio Noord, met haar vele productinnovaties, bestaat uit Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Overijssel. Tegelijkertijd kregen de bedrijven uit deze regio, evenals bedrijven uit de regio West (Noord-Holland en Zuid-Holland) relatief weinig subsidies voor innovatie.

Subsidiegelden en regionale economie

LEI: 'Mogelijk weten deze bedrijven ook goed te innoveren zonder subsidie of wordt beter samengewerkt, maar het is ook mogelijk dat regionale verschillen in de beschikbaarheid en aanwending van subsidiegelden tot deze verschillen heeft geleid'.

Volgens het instituut zouden de volgende zaken extra onder de loep genomen kunnen worden: de regionale innovatiedynamiek, de besteding van stimuleringssubsidies voor innovatie en de werking van deze subsidies voor de levensmiddelenindustrie. 'De levensmiddelenindustrie heeft in de verschillende provincies vaak een eigen karakter (specialisatie) en deze bedrijfstakken zijn voor de regionale economie van veel provincies erg belangrijk'.

Een organisatie die zich tot doel heeft gesteld om bij te dragen aan het versterken van de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven is Food Valley NL.


(Bron foto: Thinkstock)