Nieuws

Innovatie in regio Foodvalley

Om innovatie in de regio Foodvalley te bevorderen, is het nodig het midden- en kleinbedrijf uit te dagen en te ondersteunen. Een inventarisatie van kennisvragen biedt een basis voor een verdere uitwerking.

De regio Foodvalley in de Gelderse Vallei is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Het doel van die samenwerking is het vestigingsklimaat in de regio te bevorderen en ondernemen, wonen, werken en studeren aantrekkelijk te maken.

Innovatie

Voor innovatie in de regio is een belangrijke rol weggelegd voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Maar veel mkb-ondernemers houden zich eerder bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering dan met kennis- of innovatievragen. Toch willen ze zich wel blijven ontwikkelen. Daarom is het belangrijk het regionale mkb uit te dagen te innoveren en hen daarbij zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Het rapport 'Een wereld te winnen' brengt in kaart welke kennis- en innovatievragen er leven in de regio en komt tot een aanzet voor een aanpak.

De opstellers van het rapport komen tot een tweeledige, geïntegreerde aanpak voor de verdere uitwerking van de mkb-kennis- en innovatievragen. De eerste uitwerking is een meer operationele aanpak met een interactief kennisloket. De tweede is een meer strategische aanpak met gestuurde innovatievragen.

Loketfunctie

De operationele aanpak is via een interactieve loketfunctie, waar ondernemers terecht kunnen met hun innovatievragen. Dat zullen vooral vooral niet-kennisintensieve vragen of kennisgerichte vragen op microniveau of op mesoniveau zijn. Daarnaast kunnen intermediairs kennisvragen ophalen in een netwerk van mkb-ondernemers. De vragen met het grootste draagvlak zouden dan uitgewerkt kunnen worden in een kortdurend project, een Publiek-Private Samenwerking (PPS) van twee jaar.

Strategische agenda

De meer strategische aanpak zou gestuurd moeten worden door het beleid. Dat moet leiden tot een formulering van kennis- en innovatieopgaven. Het zou om maatschappelijke opgaven kunnen gaan waarbij de kans op economisch rendement voor bedrijven groot is. De Regio Foodvalley zou in een samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers, de triple helix, een aantal innovatie-uitdagingen in de Strategische Agenda kunnen op nemen.

Voor de innovatie-uitdagingen die relevant zijn voor mkb-ondernemers, wordt een werkplan uitgewerkt. Mkb-bedrijven kunnen die innovatieopgaven ondersteunen. Zo kan een werkplan bijvoorbeeld een testfunctie krijgen om ontwikkelingen in de praktijk van het bedrijf toe te passen.

(Bron foto: Shutterstock)