Nieuws

Invasieve exotische waterplant te lijf met app

Velen zien waterplanten als versiering en verrijking van waterpartijen. Ze worden een gruwel als het invasieve exoten zijn. Althans, voor waterschappen, die de app iWaterplant inzetten als wapen.

Vakblad Stad+Groen legt uit hoe de applicatie (app), vooralsnog alleen beschikbaar voor iPhone, werkt in het artikel iWaterplant voedt kennis over waterplanten. De app iWaterplant is ontwikkeld om waterschappen en terreinbeheerders te helpen invasieve waterplanten zo vroeg mogelijk in kaart te brengen.

Bestrijding na melding iWaterplant

Je maakt een foto, verstuurt deze via de app, waarna deze bij Floron binnenkomt en wordt geanalyseerd. Binnen een aantal dagen ontvangt de melder een bericht via de app of er al dan niet sprake is van een invasieve waterplant. 'Geverifieerde waarnemingen van iWaterplant worden vervolgens doorgesluisd naar de Nationale Databank Flora en Fauna. De meldingen komen ook bij het juiste waterschap terecht, zodat dit direct actie kan ondernemen.'

Wetgeving en de praktijk

In het rapport Concept-afwegingskader beheersing invasieve oever- en waterplanten van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) staat dat een Europese wet in voorbereiding is: 'Op grond van deze wet moeten de lidstaten invulling gaan geven aan een intensievere bestrijding, en in sommige gevallen eliminatie, van invasieve exotische plantensoorten'. Hoe zo’n opruim- c.q. uitroeiingsactie in zijn werk gaat is onder meer te zien in de fotorijke lezing Beheer van uitheemse probleemplanten, onderdeel van de workshop invasieve exotische planten – georganiseerd door de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE).

Stowa merkt wel op dat twijfel bestaat over de effectiviteit van de bestaande bestrijdingstechnieken. 'Eventuele inzet van chemische en/of biologische bestrijdingstechnieken is echter nauwelijks mogelijk vanwege de beperkingen opgelegd via wetgeving.' Toch stelt de stichting voor om via een 'afwegingskader' te komen tot een afgewogen oordeel. In het rapport is meer te lezen over dit kader.

Waterinfrastructuur en biodiversiteit

Welke soorten voor problemen zorgen, is eveneens te lezen in het rapport. Probleemsoorten, meldt Stowa, vragen om snelle bestrijding. Sommige uitheemse soorten koloniseren dermate snel watergangen dat de veiligheid en functionaliteit van de waterinfrastructuur in het geding komt. Ze kunnen ook gevolgen hebben voor de (inheemse) biodiversiteit. In het rapport is onderscheid gemaakt tussen vrijdrijvende soorten, submerse soorten, emerse soorten en terrestrische soorten (zie rapport voor uitleg).

Probleemsoorten

De grote waternavel bijvoorbeeld wordt, van de emerse soorten, gezien als een voorname probleemsoort. De andere, voornaamste probleemsoorten, zijn: watercrassula, hydrilla, waterteunisbloem, kleine waterteunisbloem, parelvederkruid en ongelijkbladig vederkruid. Deze soorten worden genoemd in het Convenant Waterplanten (2010), ondertekend door het bedrijfsleven, het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de waterschappen in Nederland.

Bewust verhandelen

Daarnaast worden in het convenant soorten genoemd die alleen mogen worden verhandeld met aanvullende informatie op het etiket. Zo moet worden vermeld dat de soort een bedreiging kan vormen voor inheemse planten en dieren en dat daarom dringend wordt geadviseerd om verspreiding naar het oppervlaktewater te voorkomen. Het gaat om de soorten: kroosvarens, waterwaaier, waterhyacinth, Egeria, watersla, grote vlotvaren en verspreidbladige waterpest. Specifiek over Egeria verscheen dit jaar het rapport Risicoanalyse van de uitheemse Egeria (Egeria densa) in Nederland.

Meer informatie over invasieve en alternatieve planten is ook te vinden op de Belgische website Alterias, een voorlichtingsinstrument voor de tuinbouwsector.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(5)

Links

(1)