Nieuws

Inventarisatie export en verwerking dierlijke mest

Nederland voldoet aan de mestverwerkingsplicht die Nederlandse veehouders verplicht hun overtollige mest te laten verwerken. Veel van die verwerkte mest wordt gebruikt voor de export naar Frankrijk en Duitsland. Frankrijk wordt een steeds belangrijker afzetland, zo blijkt uit een landelijke inventarisatie.

Op 19 november presenteerde het Nederlands Centrum Mestverwaarding de rapportage van de jaarlijkse inventarisatie van export en verwerking van dierlijke mest. Die inventarisatie wordt sinds 2013 jaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV om marktinformatie te verzamelen en zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en uitdagingen. Op 20 november werd die rapportage in een webinar gepresenteerd.

Fosfaat

Uit de inventarisatie van 2020 blijkt dat Nederland ruim aan de mestverwerkingsplicht voldoet. Overtollig stikstof en fosfaat wordt buiten Nederland afgezet. Zo is er in 2020 bijna 15 miljoen kilo fosfaat naar Frankrijk geexporteerd en 12,5 miljoen kilo naar Duitsland. Opvallend is de toename van de fosfaatexport naar Frankrijk. In 2019 was dat nog 13 miljoen kilo. De export van fosfaat naar Duitsland neemt juist af. De export van fosfaat naar Frankrijk laat een gestage groei zien in de periode 2015 tot en met 2019. Dat die fosfaatexport naar Frankrijk groeit, zou komen omdat daar meer verwerkte varkensmest naar toe gaat.

Mestverwerking

Nederland telde vorig jaar 136 operationele mestverwerkingsinstallaties en 24 installaties waren in ontwikkeling, zo blijkt uit de rapportage. De capaciteit van de verwerkers bedraagt naar schatting 10 miljoen ton mest. Die capaciteit neemt vermoedelijk toe want een kwart van de mestverwerkende bedrijven heeft uitbreidingsplannen. In circa 60% van de gevallen betreft dit een uitbreiding in capaciteit.

(Bron foto: Shutterstock)