Nieuws

Invoering van het verbod op snavelbehandeling leghennen gehandhaafd

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) houdt vast aan de invoering van het verbod op snavelbehandeling voor leghennen en de moederdieren van reguliere vleeskuikens.

De minister is wel voornemens om ten aanzien van het verbod dat op 1 september 2018 van kracht wordt een vrijstelling te verlenen voor leghennen en moederdieren van reguliere vleeskuikens tot 1 januari 2019. Hiermee gaat voor circa 90% van alle pluimvee die in Nederland wordt gehouden het verbod op snavelbehandeling per 1 januari 2019 in.

Stuurgroep Ingrepen Pluimvee

De minister heeft zich laten adviseren door de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee. Deze stuurgroep bestaat uit verschillende partijen uit de pluimveeketen en de Dierenbescherming. Daarnaast wordt zij bijgestaan door onderzoekers van Wageningen Livestock Research en het ministerie van LNV. De stuurgroep heeft de minister eind 2017 de resultaten van een evaluatie aangeboden waarbij is gekeken of het stoppen met ingrepen in de pluimveesector op een verantwoorde manier kan gebeuren. Naar aanleiding van deze resultaten zijn er gesprekken gevoerd met de pluimveesector en de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee.

Snavelbehandeling

Voor leghennen heeft de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee een verdeeld standpunt afgegeven aan de minister. De Dierenbescherming wil vasthouden aan het verbod per 1 september 2018, de partijen uit de pluimveesector pleiten voor nogmaals 5 jaar uitstel vanwege het risico op verhoogde uitval. Aangezien op dit moment circa 70% van de leghennen al niet meer behandeld wordt aan de snavel vanwege de marktvraag vanuit Duitsland, acht de minister het vanuit dierenwelzijnsoogpunt verantwoord om het verbod voor deze groep in te laten gaan. De minister wijst er op dat ook in andere landen leghennen onbehandeld worden gehouden. Voor de moederdieren van reguliere vleeskuikens blijkt uit de evaluatie dat het verbod ook bij deze groep op een verantwoorde manier kan worden ingevoerd, schrijft de minister.

Kalkoenen, hanen en legouderdieren

Voor een aantal andere categorieën dieren volgt Schouten het advies van de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee om het verbod op snavelbehandeling nog niet op dit moment in te laten gaan, omdat dit nog niet verantwoord is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Voor deze groepen wil zij voor een periode van 5 jaar een vrijstelling verlenen. Dat geldt voor kalkoenen, legouder en -grootouderdieren, de moederdieren van trager groeiende vleeskuikens en de vaderdieren uit de vermeerderingssector. De verwachting is dat op termijn de ingrepen alsnog achterwege kunnen worden gelaten.

Eendagskuikens voor de export

Een bijzondere categorie is de groep dieren die als eendagskuikens geëxporteerd worden. In Nederland worden de dieren op jonge leeftijd aan de snavel behandeld door de minder invasieve infraroodmethode. Deze methode kan alleen bij heel jonge kuikens worden toegepast. Wanneer onbehandelde eendagskuikens worden geëxporteerd, zullen zij voor het merendeel alsnog in het land van bestemming worden behandeld, maar dan met een dieronvriendelijke methode: een heet mes of in sommige gevallen zelfs met een zijkniptang. Daarom wil de minister voor deze eendagskuikens een vrijstelling van het verbod op de snavelbehandeling verlenen. De vrijstelling is niet voor alle te exporteren eendagskuikens nodig. Op dit moment worden circa 13 miljoen van de 44 miljoen eendagskuikens die geëxporteerd worden aan de snavel behandeld.

Verwijderen achterste teen bij hanen

Per 1 september 2021 is ook het verwijderen van een deel van de achterste teen bij hanen in de vleesvermeerderingssector verboden. Het achterwege laten van deze ingreep kan op dit moment nog niet op een verantwoorde manier. Omdat het verbod pas in 2021 ingaat ziet de minister geen reden om het verbod op dit moment al uit te stellen. Ze wil dat graag tegen die tijd opnieuw bekijken met de op dat moment aanwezige kennis.

(Bron foto: Close up leghennen_Marko Ruis)

Publicaties

(6)

Links

(8)