Nieuws

Jaarverslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2016

De Raad voor Dierenaangelegenheden bracht in 2016 een groot aantal zienswijzen naar buiten. Deze publicaties vonden allemaal hun weg naar media, beleid, de Tweede Kamer en relevante maatschappelijke partijen. Dit blijkt uit het jaarverslag van 2016.

De RDA is een onafhankelijke raad van deskundigen die de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd en ongevraagd adviseert over vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. De Raad legt haar beraadslagingen neer in zogenaamde zienswijzen. Voor meer informatie: www.rda.nl.

Zienswijzen 2016

In 2016 traden drie nieuwe Raadsleden aan, werd de website vernieuwd en is gekeken naar de effecten van prijsschommelingen in de melkveehouderij voor het dierenwelzijn. Er zienswijzen en adviezen over:

  • Antibioticabeleid in de veehouderij: Advies: zorg dat vervolgbeleid gepaard gaat met goede registratie van gegevens over antibioticagebruik en diergezondheid inclusief dierenwelzijn. Voer in de praktijk hanteerbare indicatoren voor dierenwelzijn in. Besteed aandacht aan de grote verschillen in gebruik tussen bedrijven en richt vervolgacties vooral op de bedrijven die nog hoog in gebruik zitten;
  • Zwerfkatten: Onderzocht werd welk risico zwerfkatten vormen voor de gezondheid van mens en dier en welke mogelijkheden zijn er om dit risico te reduceren? De RDA adviseert verplichte (vroeg)castratie/ sterilisatie en identificatie&registratie van katten te combineren met maatregelen op het gebied van vaccins, import, houderijvoorschriften, ontworming en TNR;
  • Fokkerij en voortplantingstechnieken: In de fokkerij gelden door de mens gestelde fokdoelen. Fokken komt dus ten goede aan mensen, maar niet altijd aan dieren. Dat roept ethische vragen op. Het afwegingskader dat in de zienswijze van 2010 werd gepresenteerd is volgens de huidige zienswijze nog steeds actueel en kan zonder aanpassing worden gebruikt voor nieuwe vraagstukken. Alle betrokken partijen moeten snel, transparant en proactief de afwegingen maken voor de toepassing van bestaande en nieuwe fokkerijtechnieken;
  • Een toetsingskader voor productiedieren: Kan er een toetsingskader worden opgesteld dat voor alle diersoorten een afgewogen oordeel mogelijk maakt over de vraag of ze voor productiedoeleinden gehouden mogen worden? Het advies luidt om bij het beantwoorden van deze vraag eerst de geschiktheid van de diersoort om te worden gehouden te beoordelen, daarna de geschiktheid om voor productie te worden gehouden;
  • Het vangen en doden van vogels: De vraag was wat tien door de gezamenlijke provincies voorgelegde vang- en dodingsmiddelen betekenen voor het dierenwelzijn en welke ethische aspecten daaraan zitten. Algemeen geldende conclusies over het gebruik van vang- en dodingsmiddelen zijn volgens de zienswijze niet te trekken. Per geval moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt waarin de soort, het individu, de groep en de plaats van handeling een rol spelen.

Vooruitblik naar 2017

Het afgelopen jaar is gezocht naar een nieuwe voorzitter. Dit leidde in november tot de benoeming van Pauline Krikke. Krikke is voormalig burgemeester van Arnhem, wethouder in Amsterdam en Eerste Kamerlid. Bij de keuze voor Krikke speelde haar bestuurlijke ervaring een belangrijke rol. Haar benoeming tot burgemeester van Den Haag begin 2017 betekende dat de raad opnieuw op zoek moet naar een nieuwe voorzitter.

In 2017 heeft de Raad al zienswijzen gepubliceerd over het voorkomen van ernstige hondenbeten en paardenmarkten. Er worden dit jaar zienswijzen verwacht over:

  • De rol van de overheid bij marktwerking rond dierenwelzijn;
  • De maatschappelijke aspecten van insecten en ongewervelde dieren als productiedier;
  • De samenhang tussen natuur- en dierbeleid en
  • Het welzijn van vissen.

(Bron foto: RDA_jaarverslag 2016)