Nieuws

Kabinet trekt geld uit voor innovatie en opkoop bedrijven

Als oplossing voor de stikstofproblematiek stelt het kabinet geld beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen, voor gerichte opkoop van veehouderijen en voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. En er komen coaches om boeren te helpen stikstofreducerende maatregelen te kunnen nemen.

Op 7 februari maakt landbouwminister Carola Schouten via een kamerbrief nieuwe stappen bekend om de landbouwsector perspectief te beiden. Er wordt geld uitgetrokken voor de opkoop van bedrijven (€ 350 miljoen) en voor innovatie en verduurzaming van stallen (€ 172 miljoen). Daarnaast komt er extra geld beschikbaar voor de sanering van de varkenshouderij en heeft de minister aangekondigd dat er een omschakelingsfonds komt voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw.

Financiering

De aanpassing van stallen levert een forse bijdrage aan de vermindering van de stikstofuitstoot, schrijft de minister. Daarom komt het kabinet met een subsidieregeling voor boeren die willen investeren in deze brongerichte aanpak. Dat kan bijvoorbeeld door het scheiden van mest en urine. Welke maatregelen een veehouder kan nemen, hangt af van het bedrijf. Om boeren daarbij te ondersteunen komen er coaches en worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd.

Boeren die de bedrijfsvoering willen aanpassen richting kringlooplandbouw, lopen soms tegen financieringsproblemen aan. Om hen te helpen, is er door diverse partijen het idee gelanceerd voor een omschakelingsfonds. De minister schrijft in de brief dat ze in overleg is met de sector, financiers, ketenpartijen en provincies om te kijken wat nodig is voor omschakeling en welke financieringsbehoefte daarbij hoort. Ze heeft Wageningen Economic Research opdracht gegeven het huidige financieringsinstrumentarium in kaart te brengen.

Opkoop bedrijven

Om de stikstofdepositie in gevoelige Natura 2000-gebieden te verminderen en ruimte te maken voor boeren die willen blijven boeren, trekt het kabinet € 350 miljoen uit voor opkoop van veehouderijbedrijven van boeren die willen stoppen. De provincies krijgen hierin een rol als gebiedsregisseur.

Al eerder heeft het kabinet € 180 miljoen uitgetrokken voor sanering van de varkenshouderij. Voor die regeling hebben zich 502 varkenshouders aangemeld. Het ministerie onderzoekt nu of de aangemelde bedrijven voldoen aan de eisen om deel te kunnen nemen aan die regeling. Mocht het nodig zijn, dan trekt de overheid hiervoor extra geld uit.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(3)