Nieuws

Kabinet wil duurzaam voedselbeleid

Het kabinet wil naar een duurzamer voedselbeleid waarin volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan. Om dat beleid vorm te geven is samenwerking met bedrijfsleven en maatschappij nodig.

Het kabinet vindt dat aanpassingen in het voedselsysteem nodig zijn om ook op de lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen, zowel in Nederland als in de wereld. Dat is te lezen in de uitgebreide kamerbrief ‘Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel’ van 30 oktober. Die kamerbrief is de reactie op de nota ‘Naar een voedselbeleid’ van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid van 2014.

Beleidslijnen

Om dat beleid vorm te geven, is samenwerking met bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties noodzakelijk, vindt het kabinet. Dat voedselbeleid zou zich moeten toespitsen op de drie lijnen uit de voedselagenda zoals de WRR verwoordde:

  • Bescherming van de volksgezondheid door een samenhangend pakket aan maatregelen gericht op voedselveiligheid, gezonde en duurzame consumptie, betrouwbare informatievoorziening en educatie. Daarvoor zijn afspraken met het bedrijfsleven noodzakelijk, zo is te lezen in de brief.
  • Een ecologisch houdbaar voedselsysteem dat zuinig en efficiënt omgaat met grondstoffen, energie, water en mineralen en dat biodiversiteit in stand houdt. Met het bedrijfsleven zou een aanpak opgesteld moeten worden om te werken aan duuzame voedselketens.
  • Een robuust voedselsysteem dat in staat is kwetsbaarheden op te vangen bij veranderende machtsverhoudingen en omstandigheden. Zo zouden we minder afhankelijk moeten zijn van de import van eiwitgewassen.

Beperking

In de kamerbrief vind je een ‘mooie uiteenzetting van actuele issues in het voedseldomein die op zichzelf weinig nieuws bevat maar daarmee nog niet achterhaald is’ aldus LEI-onderzoeker Hans Dagevos in een blog over deze kamerbrief. Hij concludeert dat het advies van WRR en de reactie van het kabinet met elkaar overeenstemmen dat er aanpassingen in het voedselsysteem nodig zijn en dat een integrale benadering van voedsel nodig is waarin gezond, duurzaam en veilig centraal staan. Maar hoe het kabinet dit gaat organiseren, is onduidelijk stelt hij. Daarnaast vind hij het een gemis dat het kabinet angstvallig elke suggestie in de richting van reductie in de productie en consumptie van vlees of zuivel vermijdt. ‘Beperking komt niet voor in het beleidswoordenboek’.

Rompslomp

Een andere reactie komt van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) op Foodlog. Dit bureau deelt de uitgangspunten van zowel WRR als kabinet, maar vindt dat de overheid niet te veel moet sturen. Zo vindt het CBL dat verplichte openbaarmaking van alle informatie niet per definitie leidt tot een duurzamer of gezonder product, ‘maar het zorgt wel voor veel administratieve rompslomp.’ Het bedrijfsleven doet al heel veel, stelt het CBL.

(Bron foto: S[i]lo)