Nieuws

Kansen voor energietransitie op het platteland

De transitie naar duurzame energie zal voor een groot deel op het platteland plaatsvinden. Daar vind je ondernemers die beschikken over areaal, biomassa, gebouwen en voorzieningen. Maar voor het zover is, moeten er nog wel hindernissen genomen worden.

Nederland wil de omslag maken naar een duurzame energievoorziening. In 2020 moet 14% van ons energiegebruik duurzaam zijn, in 2050 zelfs 100%. Energie uit fossiele brandstoffen wordt dan vervangen door energie uit diverse bronnen: zon, wind of biomassa. Die duurzame energie kun je op kleine schaal: regionaal of lokaal, produceren. Er liggen daarom veel kansen voor initiatieven van burgers en ondernemers. En juist op het platteland zijn die kansen groot, meldt het onderzoeksrapport 'Duurzame energie 2050'.

Ondernemers

Boeren beschikken immers over ruimte, gebouwen, daken en biomassa. Ze kunnen windmolens plaatsen, daken voorzien van zonnepanelen of biomassa vergisten. Veel agrarisch ondernemers investeren ook in die nieuwe energievormen, maar ze produceren nu vaak maar op kleine schaal. Het is nu nog niet lonend meer te produceren dan nodig is voor eigen gebruik. Voor opschaling komen ondernemers veel hindernissen tegen, denk aan ongunstige regelgeving of onduidelijkheid. Ze vinden de riscio's nog te groot vanwege onduidelijk of instabiel overheidsbeleid voor de komende jaren.

Transitie

De overheid zou zich meer bewust moeten worden van de kansen die op het platteland liggen. Onderzoekers van Wageningen University and Research inventariseerden wat er nodig is om de transitie naar duurzame energie op het platteland in gang te zetten. Wat zijn obstakels? Wat moet er veranderen? Ze voerden een verkenning onder boeren uit, voerden gesprekken en inventariseerden mogelijkheden.

De potentie van de bijdrage van het platteland aan de duurzame energievoorziening van de toekomst is groot, zo blijkt uit de gesprekken. Ondernemers op het platteland zien de kansen wel, maar worden nogal afgeschrikt door de vele stappen die nog nodig zijn voor realisatie van transitie. De overheid zou stappen moeten zetten door het bieden van duidelijke kaders, een regierol en een stabiel flankerend beleid.

Bewustwording

Wil je de energietransitie realiseren, dan is ook bewustwording nodig. Gebiedsdialoog is daarvoor bij uitstek geschikt, schrijven de onderzoekers. Daarbij vinden gesprekken plaats tussen alle betrokken actoren. Zo ontwikkelen ze meer besef van de omvang van de uitdaging en de kansen en mogelijkheden. Agrarisch ondernemers zullen naar nieuwe vormen van samenwerking moeten zoeken om de potentie van energieproducenten te kunnen benutten.

Het onderzoeksrapport beschrijft de verschillende aspecten van de energietransitie vanuit het perspectief van ondernemers op het platteland.

(Bron foto: Pixabay)