Nieuws

Kansenkaarten voor agrobiodiversiteit, klimaat en water

Een grondgebonden landbouw kan bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit en de biodversiteit. Daarnaast kun je door gerichte maatregelen werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Drie kansenkaarten laten zien welke mogelijkheden er zijn.

Melkveehouders zien zich steeds vaker geplaatst voor verschillende uitdagingen. Zo moeten ze, om de waterkwaliteit te verbeteren, de uit- en afspoeling van meststoffen verminderen. Daarnaast is er een groeiende vraag naar meer weidegang, is er de roep rekening te houden met weidevogels en moeten ze de uitstoot van broeikasgassen beperken. Om ondernemers te helpen, ontwikkelden Frank Verhoeven van Boerenverstand en Gerard Ros van het NMI drie kansenkaarten.

Kansenkaart water

Die kansenkaarten maken voor een ondernemer duidelijk wat hij kan doen om de bedrijfsvoering te verduurzamen. De kansenkaarten maken concepten als 'kringloopboeren', 'klimaatboeren', 'bufferboeren' of 'waterboeren' concreet. Vakblad V-focus besteedde in drie afzonderlijke artikelen aandacht aan die kansenkaarten.

De kansenkaart voor water maakt voer melkveehouders duidelijk wat hij kan doen om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit en is gericht op beperking van de uit- en afspoeling van meststoffen. De kansenkaart gaat uit van praktische vragen: Hoeveel wordt er bemest? Hoeveel nutriënten gaan er verloren? Hoeveel kan er in de bouwvoor worden geborgd? Is er sprake van kwel? In het artikel 'Kansenkaart waterkwaliteit: slimme combinaties' gaat V-focus nader in op de mogelijkheden.

Kansenkaart Agrobiodiversiteit

Een hoge biodiversiteit wordt wel gezien als de sleutel tot een duurzame landbouw met oog voor de leefomgeving. Door gebruik te maken van de natuurlijke soortenrijkdom van planten, dieren en het bodemleven kun je de verspreiding en ontwikkeling van ziekten en plagen tegen gaan. Je kunt die biodiversiteit versterken door doordachte keuzes in het bouwplan, bodembeheer en bemesting en de aanwezigheid van bloemrijke akkerranden.

Een vitale bodem speelt er een belangrijke rol in, schrijft het vakblad in het artikel 'Kansenkaart Agrobiodiversiteit: slimme combinaties'. Ondernemers kunnen op verschillende manieren sturen op een gezonde bodem door een aangepaste bemesting, aanvoer van organische stof of de inzet van groenbemesters en vlinderbloemigen.

Kansenkaart klimaat

Ook voor klimaatneutraal boeren is de bodem belangrijk. In de bodem kun je koolstof vastleggen. Wageningen Environmental Research berekende dat er in Nederland in naar schatting zo'n 5 miljoen ton CO₂ kan worden gereduceerd via maatregelen in de landbouw, aldus het artikel over de kansenkaart Klimaat.

De meest effectieve manier om koolstof vast te leggen, is het telen van meerjarig grasland. Proeven op zand- en kleibodems laten zien dat onder grasland het gehalte organische stof over een periode van 10 tot 20 jaar met 2 tot 3% stijgt. Per jaar kun je zo 1,4 ton C per ha vastleggen. De kansenkaart laat zien hoe je met verschillende maatregelen kunt sturen op de vastleggin van koolstof.

De artikelen in V-focus zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, maak je een gratis account aan op V-focus.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(7)