Nieuws

Kansrijke landbouwmaatregelen voor schoner water op de kaart

Het grond- en oppervlaktewater is in Nederland op veel plaatsen nog niet schoon genoeg. Om emissies van meststoffen en bestrijdingsmiddelen te beperken, zijn er diverse mogelijke maatregelen. Een online maatregelenkaart laat per perceel zien welke maatregelen het meest kansrijk zijn.

Hoewel de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland de afgelopen decennia verbeterd is, is die op veel plekken nog niet op orde. Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen, zijn meer maatregelen nodig. In 2017 is er daarom door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een lijst met landbouwmaatregelen vastgesteld om emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar het water terug te dringen.

Maatregelenkaart

Op deze BOOT-lijst (Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij) staan maar liefst 99 mogelijk maatregelen. Veel agrariërs ervaren deze lijst als een doolhof aan mogelijke maatregelen, meldt vakblad H2O. Omdat ook niet altijd duidelijk is welke maatregel effectief is, is die BOOT-lijst in het project 'Maatregel op de kaart' verwerkt in een landelijke maatregelenkaart. Die kaart geeft voor elk landbouwperceel in Nederland een lijst met mogelijk te nemen kansrijke maatregelen. In het artikel 'Maatregel op de Kaart' gaat het vakblad uitvoerig in op deze kaart. Hoe is die tot stand gekomen? Wat kun je er mee?

Webviewer

Zo laat het artikel zien welke maatregen het meest kansrijk zijn voor een suikerbietenperceel op zandgrond. Op basis van specifieke kenmerken krijg je twee inspiratielijsten met kansrijke maatregelen: één voor schoner oppervlaktewater en één voor schoner grondwater.

De maatregelenkaart is gemaakt met openbare data en is voor iedereen beschikbaar. Je kunt de kaart downloaden als shapefile of in een online webviewer bekijken. De maatregelenkaart wordt in 2020 in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit verder ontwikkeld.

(Bron foto: Shutterstock)