Nieuws

Kennis op maat: 2e oproep geopend

Het nieuwe programma ‘Kennis op maat’ moet zorgen dat bestaande kennis vertaald wordt naar praktijk en onderwijs. De tweede oproep van 2020 staat nu open.

De topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat.In de projecten staat de doorvertaling vanbestaandekennisnaar handelings-perspectievencentraal, het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit WR-capaciteit. Private partijen moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Een deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking van bedrijven, groene onderwijsinstellingen (hbo en mbo) en Wageningen University. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

Tweede oproep

De tweede oproep van 2020 staat nu open. De deadline van indienen van voorstellen 1 juli 2020 24.00 uur. Er is in totaal 1 miljoen euro publiek budget beschikbaar voor MKB-KoM-projecten en 230.000 euro voor Groenpact-KoM projecten te besteden in 2020. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 september 2020 van start gaan.

Doel en doelgroepen Kennis op Maat

Doel:

Doorvertalingvan bestaande kennis uit onderzoek en praktijk tot relevante informatie voor MKB-ers, die leidt tot concrete handelingsperspectieven.Ook draagt het programma bij aan het up to date houden van groene opleidingen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Doelgroep:

MKB-ers in de topsectoren Agri &Food en Tuinbouw &Uitgangsmaterialen. De MKB-ers vormen 99 % van de ongeveer 180.000 bedrijven in de Topsectoren Agro&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water& Maritiem. Bedrijven uit de topsector Water en maritiem vallen buiten de scope van dit budget.

Het ministerie van LNV vraagt bijzondere aandacht - maar niet exclusief - voor de primaire producenten (boeren en tuinders), de toekomstige primaire producenten (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Type projecten

In het programma Kennis op Maat gaat het om het vertalen van bestaande (theoretische) kennis naar handelingsperspectief voor de ondernemer. Dat kan variëren van een eenvoudige instructie in de vorm van een stappenplan tot de ontwikkeling van een masterclass of peer-to-peer-coaching. De vorm is vrij zolang het functioneel is, aansluit op de behoefte van de ondernemers en kosteneffectief is.

(Bron foto: Shutterstock)