Nieuws

Kennis over invasieve exoten voor burgers en professionals

Particulieren en professionals kunnen onbewust bijdragen aan de verspreiding van invasieve exoten. Deze niet-inheemse plantensoorten vormen een bedreiging voor de inheemse flora. Daarom werkt natuurorganisatie Floron aan bewustwording.

Veel exotische planten zijn ooit als tuinplant naar Nederland gehaald voor hun sierwaarde. Het merendeel van die planten levert geen probleem op omdat ze niet zelfstandig kunnen overleven. Echter kunnen sommige soorten zich wel handhaven en uitbreiden. Exotische soorten die door hun snelle verspreiding een bedreiging vormen voor inheemse soorten, worden invasieve exoten genoemd.

Risico's

De in 2015 ingevoerde EU-verordening voor invasieve exoten verplicht alle lidstaten de introductie, verspreiding en impact van invasieve exoten te beperken en maatregelen te nemen. Voor Nederland is een lijst opgesteld - de NVWA Unielijst - met 55 plantensoorten waarvoor een verbod geldt op bezit, handel, kweek, transport en import.

Natuurorganisatie Floron constateert dat de term 'Invasieve exoot' bij lang niet alle burgers bekend is, terwijl zij - bewust of onbewust - een grote rol kunnen spelen in de verspreiding van de soorten. Daarom heeft Floron, op verzoek van de NVWA, diverse activiteiten ontplooid om het bewust zijn te vergroten. Via de webpagina Tuin er niet in! geeft Floron informatie over de risico's van invasieve exoten. De site richt zich op particulieren zoals tuiniers, geïnteresseerde burgers, reizigers en op professionals, zoals natuurgidsen, groenbeheerders of docenten.

Lesmateriaal

Een algemene flyer geeft informatie over invasieve exoten en gerelateerde problemen. Je kunt er lezen wat je als burger kunt doen om deze problemen te voorkomen. Voor tuiniers is er een folder met inheemse tuinplanten die je kunt gebruiken als alternatief voor invasieve exoten. Een poster geeft informatie over 10 belangrijk invasieve planten, zoals de hemelboom (Ailanthus altissima), reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) en Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Uit de rapportages van Floron over invasieve exoten blijkt dat de hemelboom en de reuzenbalsemien in aantal nog steeds sterk toenemen, net als de reuzenberenklauw en alsemambrosia.

Voor het onderwijs is er lesmateriaal over invasieve exoten ontwikkeld. Daarnaast is er een powerpoint-presentatie beschikbaar waarin aan de orde komt wat invasieve exoten zijn, waar ze vandaan komen, wat de risico’s zijn en wat je kunt doen om ze tegen te gaan. Eén van de dingen die je kunt doen, is het doorgeven van waarnemingen. Dat kan met behulp van het invoerportaal snApp de exoot, waarvoor ook een app beschikbaar is. Waarnemingen worden weergegeven op de Verspreidingsatlas (Nationale Databank Flora en Fauna , NDFF).

(Bron foto: Hans Braxmeier from Pixabay)