Nieuws

Kennis over wilde bestuivers geïnventariseerd

Om de wilde bestuivers van gewassen te behouden, werken meer dan 50 organisaties samen aan een Nationale Bijenstrategie. Als eerste stap is het voorkomen van wilde bestuivers in verschillende landschapstypen in beeld gebracht.

Bij de bestuiving van veel voedselgewassen en wilde planten spelen bloembezoekende insecten een essentiële rol. Het gaat dan niet alleen over honingbijen, maar over een andere soorten insecten zoals wilde bijen en zweefvliegen.

Bijenstrategie

De laatste decennia zijn de wilde bestuivers zowel in aantal als diversiteit sterk achteruit gegaan. Om die achteruitgang te stoppen heeft het ministerie van LNV met diverse partners in januari 2018 de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Doel van die strategie is dat in 2030 bestuivers en bestuivingsdiensten in ons land duurzaam zijn behouden en bevorderd. Als vervolg werken nu meer dan 59 maatschappelijke partners werken samen om bestuivers en bestuivingsdiensten in ons land te behouden en bevorderen.

Kennisimpuls bestuivers

Als uitvloeisel van die strategie zijn er nu al 95 initiatieven ontplooid. Maar voor de uitvoering van die initiatieven is kennis nodig. Die kennis wordt ontwikkeld binnen het project Kennisimpuls Bestuivers. Het rapport 'Wilde bijen en zweefvliegen per landschapstype' is een eerste resultaat van dit project.

In dit rapport wordt het voorkomen van bijen en zweefvliegen in verschillende landschapstypen in beeld gebracht. Het rapport laat zien wat ecologische randvoorwaarden zijn voor bestuivende insectensoorten en wat effectieve maatregelen zijn voor het behoud en herstel van die bestuivers. Doel van die informatie is om snel inzicht te kunnen krijgen in de relevante soorten bestuivers die zouden kunnen voorkomen in een bepaalde regio. Zo kun je gericht maatregelen nemen die passen bij de eisen die de soorten aan hun omgeving stellen.

Bedreigde soorten

Uit het rapport blijkt dat voorhet merendeel van de gewasbestuiving door bijen en zweefvliegen slechts een handjevol soorten verantwoordelijk zijn. Maar liefst 80% van de gewasbestuiving komt voor rekening van 2% van de bijensoorten. Deze dominante gewasbestuivers zijn vertegenwoordigd in alle landschapstypen, inclusief het agrarisch gebied en het urbaan gebied.

Van de 32 belangrijkste gewasbestuivende bijensoorten in Nederland, zijn er niet meer dan 9 soorten die relatief vaak voorkomen in intensief gebruikt agrarisch gebied. Dit zijn: aardhommel, veldhommel, steenhommel, akkerhommel, boomhommel, weidehommel, tuinhommel, rosse metselbij en vosje.

De groep met bedreigde soorten is veel omvangrijker, zo is te lezen in het rapport. Ruim de helft van de in Nederland voorkomende bijensoorten en een derde deel van de zweefvliegen verkeert in de gevarenzone.

(Bron foto: Shutterstock)