Nieuws

Kennisbronnen over onkruidbeheersing, biostimulanten en agrobiodiversiteit

Natuurlandschap en akker - Roosverhooren via Pixabay
Bron foto: Roos Verhooren, Pixabay
Samenvatting
  • Onderwerp
    Onkruidbeheersing, biostimulanten en agrobiodiversiteit
  • Interessant voor
    Akkerbouwers
Bekijk de bronnen
Het toepassen van functionele agrobiodiversiteit (FAB), de inzet van biostimulanten én onkruidbeheersing nieuwe stijl. Akkerbouwers die op de hoogte willen zijn van de actuele wetenschappelijke kennis op deze terreinen, kunnen teruggrijpen op informatieve factsheets met aandachtspunten en tips.

De factsheet over functionele agrobiodiversiteit geeft tekst en uitleg over hoe akkerranden kunnen bijdragen aan natuurlijke plaagbeheersing. Ook is uitleg over de aanleg van een akkerrand en de plantensoorten die daarin passen. Twee factsheets over ‘Biostimulanten in de akkerbouw’ geven weer hoe deze middelen kunnen bijdragen aan een weerbare teelt en hoe je dat als akkerbouwer in de praktijk kunt testen.

Rond het thema onkruidbeheersing is vooral aandacht voor een gecombineerde inzet van meerdere tactieken en technieken tijdens het groeiseizoen als reactie op het krimpende pakket aan beschikbare chemische gewasbeschermingsmiddelen. De Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research stelde alle factsheets op voor het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan het beschikbaar maken van kennis voor telers.

Natuurlijke vijanden

Akkerranden verhogen de biodiversiteit en bieden ruimte, voedsel en beschutting voor veel flora en fauna. Daarnaast kan het een geschikte leefomgeving zijn voor natuurlijke vijanden voor plagen, waardoor telers minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. De ingezaaide stroken zorgen ook voor een lagere emissie van nutriënten en middelen naar het oppervlaktewater.

Een akkerrand gaat ten koste van het productie-oppervlakte en daarom is subsidie aan te vragen bij de regionale Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s). Dit kan in de nabije toekomst veranderen met de komst van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Akkerranden hebben ook nadelen in de praktijk. Doordat chemische onkruidbestrijding in randen alleen pleksgewijs toegelaten is, kan onkruid soms een probleem vormen, vooral bij éénjarige bloemenranden. Door de smalle breedte van de randen is de registratie bij de Gecombineerde Opgave een aandachtspunt.

Weerbare teeltsystemen

Met de zoektocht naar weerbare teeltsystemen groeit de inzet van biostimulanten. Hoewel op dit moment duizenden producten op de markt zijn op het gebied van biostimulanten, zijn de resultaten lang niet altijd gewaarborgd. De hoop is dat wanneer een plant, door middel van een biostimulant, beter tegen abiotische stress bestand is, en dat tegelijkertijd de afweer tegen plantpathogenen zal toenemen.

Om erachter te komen of een biostimulant ook daadwerkelijk het geclaimde effect heeft op het gewas, kan het handig zijn om de biostimulant te testen in de eigen praktijk, staat in de factsheet. Een van de adviezen is om meerdere proefveldjes aan te leggen binnen één veld en ook om controleveldjes in te zetten waarbij een biostimulant niet gebruikt wordt.

Meerdere tactieken

De laatste kennisbron gaat over onkruidbeheersing en schetst een toekomstscenario: van één grote klap naar meerdere kleine tikjes. Door onkruiden tijdens meerdere fases in hun levenscyclus aan te pakken met de inzet van meerdere technieken en tactieken, zijn onkruiden ook in de toekomst te beheersen. Dit vraagt wel om een verschuiving in denken, beschrijft de factsheet.

De levenscyclus van onkruiden biedt op drie momenten de mogelijkheid om de schadelijke effecten van onkruiden aan te pakken. Allereerst voorkomen dat zaden kunnen kiemen en vestigen; vervolgens het beperken van het effect van volwassen onkruiden op het gewas en als laatste voorkomen dat de zaadbank aangevuld wordt. Dat kan door een mix aan maatregelen zoals zaaibed bereiding, mechanische bestrijding en onkruidzaad oogsten en verwijderen van het land.

Bronnen

(6)