Nieuws

Kennisuitwisseling in internationaal perspectief

De Nederlandse agrofoodsector exporteert voor miljarden euro’s aan producten. Daarnaast neemt de export van kennis toe. Die internationale kennisuitwisseling krijgt steeds meer nadruk in het LNV-beleid, waarbij er ook een rol is weggelegd voor groene kennisinstellingen via het GroenPact. De Agrospecial Kennisuitwisseling laat zien hoe die kennisuitwisseling plaatsvindt.

In het Realisatieplan Visie LNV, dat het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in juni publiceerde, wordt een sterke nadruk gelegd op kennisontwikkeling en kennisdeling met buitenlandse partijen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor Nederlandse kennisinstellingen en agrofoodbedrijven om de noodzakelijke verduurzaming van de mondiale voedselproductie te realiseren.

De groene kennisinstellingen hebben zich inmiddels via het GroenPact verenigd om internationale onderwijsprojecten op te zetten om hiermee de lokale agrarische kennisinfrastructuur te versterken. In de Agrospecial Kennisuitwisseling van november 2019 vind je voorbeelden van Nederlandse bedrijven uit de agrofoodsector en groene kennisinstellingen die wereldwijd in 30 landen actief zijn.

Landbouwonderwijs versterken

De Nederlandse agrofoodsector exporteert jaarlijks voor miljarden euro’s agrarische producten, denk aan pootaardappelen, peren, bloemen, kastechnologie en slachtlijnen. Daarnaast groeit de export van kennis en innovaties, zo is te lezen in het eerste artikel over het LNV-beleid. Kennisinstellingen en agrobedrijven zijn in toenemende mate over de grens actief in allerlei kennis- en onderwijsprojecten.

Beleidsmedewerker Vera Musch noemt als voorbeeld de samenwerking tussen Aeres Hogeschool en een agrarisch trainingscentrum in Zuid-Afrika. Nederlandse kennis wordt ingezet om het landbouwonderwijs in Zuid-Afrika te versterken. Tegelijkertijd kunnen Nederlandse docenten hun ervaringen in het onderwijs in Nederland inbrengen. Zo is sprake van wisselwerking.

Kringlooplandbouw

Martin Scholten, algemeen directeur Dierwetenschappen bij Wageningen University & Research benadrukt het belang van kennisuitwisseling. Hij vindt dat kennis over de kringlooplandbouw zijn weg moet vinden in het buitenland. Veel landen kampen met grote verliezen in de afzetketen van voedingsproducten. Kennis en technologie vanuit Nederland kunnen daarbij een rol spelen.

Dat geldt ook voor hergebruik van reststromen uit de landbouw of efficiënter gebruik van meststoffen of het verminderen van kunstmestgebruik. “De kunst is om per land te kijken waar de kansen liggen om onderdelen van de kringlooplandbouw te introduceren”, aldus Scholten. Hij verwacht dat er voor exporterende agrarische bedrijven volop kansen liggen in de verspreiding van (delen van) kennis over kringlooplandbouw.

Kwaliteitsverbetering

Aeres Hogeschool voert diverse internationale projecten uit. Daarbij richt de hogeschool zich op de zogeheten focuslanden van Nederland, zoals Ethiopië, Mozambique, Myanmar en Indonesië. Doel is kwaliteitsverbetering van het agrarisch onderwijs op scholen in die landen.“Het bestaande landbouwonderwijs is vaak erg theoretisch georiënteerd, terwijl er in die landen juist behoefte is aan mensen met praktijkkennis en ondernemerskwaliteiten.”, zo licht Wil Bekkering, portefeuillehouder Internationalisering van Aeres Hogeschool toe.

Nederlandse docenten werken vaak in meerjarige samenwerkingsprojecten samen met collega’s van buitenlandse scholen aan de verbetering van het onderwijs. De docenten van Aeres gaan een of twee keer per jaar op bezoek naar hun partnerschool, soms komen de buitenlandse docenten ook naar Nederland.

Europa

Ook binnen Europa zijn er afspraken gemaakt over samenwerking om het groene onderwijs te versterken. Voorbeeld hiervan is het in oktober getekende partnerschap met Roemenië over de Nederlandse inzet om het landbouwonderwijs daar op een hoger peil te brengen. Daarnaast werkt Wageningen UR intensief samen met wetenschappelijke instituten in Polen en delen organisaties uit Nederland en België hun kennis op het gebied van voeding en zorg voor ouderen.

In de Agrospecial vind je meer artikelen over hoe Nederlandse agrofoodbedrijven en groene kennisinstellingenwereldwijd actief zijn om kennis op een hoger peil te brengen over bijvoorbeeld teeltmethoden, agrologistiek en ketenopbouw.

(Bron foto: Shutterstock)