Nieuws

Keurmerk Kinderboerderijen 2015 gepubliceerd

Het Keurmerk Kinderboerderijen 2015 is gepubliceerd. Enkele criteria zijn aangepast aan de huidige wet- en regelgeving, zoals het Besluit Houders van dieren met daarin de veelbesproken positieflijst.

Keurmerk Kinderboerderijen

In het Keurmerk is alle wet- en regelgeving te vinden waar de kinderboerderij aan moet voldoen. Zoals de Arbowet voor het personeel en de Wet Dieren voor het dierenwelzijn. Daarnaast zijn er een aantal criteria opgenomen op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn. Bijvoorbeeld dat bezoekers niet bij de mesthoop kunnen, nieuwe en zieke dieren in quarantaine geplaatst worden en dieren op de juiste manier gehouden worden. Met het Keurmerk Kinderboerderijen kan de kinderboerderij aantonen dat ze voldoet aan de wet- en regelgeving en een veilige en verantwoorde plek is voor bezoekers, medewerkers en voor de dieren.

Bewijs van Vakbekwaamheid

In het Keurmerk is een bijlage 'vakbekwaamheid'  toegevoegd. Conform de eisen in het besluit Houders van dieren heeft de beheerder van de kinderboerderij  een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor de diergroepen die bedrijfsmatig gehouden worden. Dit bewijs krijgt de beheerder door een erkende opleiding te volgen bij een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs. Deze instelling is opgenomen in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Een beheerder van een voor 1 juli 2015 bestaande kinderboerderij heeft tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid halen. Een beheerder die na 1 juli 2015 start met een inrichting met bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren, moet vanaf de start een bewijs van vakbekwaamheid hebben.

Positieflijst

De tekst en bijlage met betrekking tot het item 'Positieflijst' zijn aangepast in de versie van 2015. De Positieflijst - de lijst met (zoog)dieren die vanaf 1 februari 2015 wel, niet of onder voorwaarden gehouden mogen worden - geldt voor alle particulieren en bedrijven, dus ook voor de kinderboerderij. Uitgangspunt voor het opstellen van de positieflijst is het welzijn van het dier, maar ook de mate waarin het dier een gevaar kan vormen voor mens, dier of milieu.

Informatieverstrekking en verkoopverbod

Bij de bedrijfsmatige verkoop of plaatsing van een gezelschapsdier, geldt nu dat de kinderboerderij aan een koper schriftelijke informatie meegeeft over over de verzorging, huisvesting, gedrag van het dier en de kosten die gemoeid gaan met het houden van het gezelschapsdier. Deze informatie mag door de kinderboerderij zelf uitgegeven worden, maar er kunnen ook kant-en-klare bijsluiters gedownload worden van de website www.licg.nl. Ook wordt alle relevante informatie gegeven over de gezondheidsstatus van het dier. Schriftelijke informatie hoeft niet meegegeven te worden als de koper een dierentuin is of geregistreerde inrichting, zoals een collega-kinderboerderij die onder het besluit valt. Gezelschapsdieren mogen niet verkocht worden aan personen jonger dan zestien jaar.


(Bron foto: vSKBN)