Nieuws

Klimaatbestendige productiesystemen nog onvoldoende in beeld

Boeren landschap
Bron foto: Gigra, Shutterstock
Samenvatting
 • Onderwerp
  klimaatverandering
 • Interessant voor
  akkerbouwers en beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Dit recent op Crkls gepubliceerd onderzoek heeft betrekking op de stand van zaken van het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw, gericht op het in beeld brengen van de risico's, knelpunten en kansen die klimaatverandering met zich meebrengt.
In samenwerking met

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Betrouwbaarheidsscore: Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Samenvatting

Het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw is ontwikkeld door een projectgroep met daarin o.a. boeren en wetenschappers. Uit de evaluatie blijkt dat meer onderzoek nodig is voor nieuwe systemen op de langere termijn. Denk aan nieuwe teelten door de stijging van de temperatuur als gevolg van de klimaatverandering. Een motiverend toekomstperspectief voor veerkrachtige- klimaatbestendige en waterrobuuste agrarische productiesystemen ontbreekt nog.

Conclusies

 • Er is meer aandacht nodig voor nieuwe en klimaatadaptieve rassen en gewassen, teelt- en veehouderijsystemen voor akkerbouw en veehouderij.
 • Op langere termijn zullen totaal andere (voedsel)productiesystemen moeten worden ontwikkeld (transitie), denk aan soja, zoutminnende gewassen, gewassen die tegen droogte en vernatting kunnen, denk aan rijst, lisdodde, mattenbies, cranberry en combinatieteelten (bijvoorbeeld viskweek en gewassen).
 • Een teeltsysteem in ontwikkeling is agroforestry, waarbij bomen en andere houtige elementen worden gecombineerd met landbouw.
 • Het is belangrijk om verdere verdieping van klimaatkwetsbaarheden in de landbouw voort te zetten (gericht op sectoren, productiesystemen én op regionaal niveau).
 • Verdieping en verbreding van de stresstest voor de landbouw is nodig (zoals reeds in opdracht wordt gedaan door de provincie Utrecht).
 • In de praktijk van landbouw én beleid is het beeld van het watervraagstuk vergevorderd en is er groeiende aandacht voor de bodem.

Wat is Crkls?

Crkls (spreek uit als cirkels) is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.
Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.