Nieuws

Klimaatimpact van Nederlandse vleesvarkens is sinds 1990 verminderd met 46%

stal varken
Bron foto: Dmitry Kalinovsky, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    varkenshouderij, klimaat, broeikasgasemissie
  • Interessant voor
    adviseurs, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
WUR laat met een levenscyclusanalyse in de Nederlandse varkenshouderij een reductie van broeikasgasemissies sinds 1990 zien. De belangrijkste bijdrage aan de totale emissies kwam uit voerproductie en methaanemissies uit de stal en opslag. Waar is nog meer reductie uit te halen?

Een uitgebreide trendanalyse van de Nederlandse varkenshouderij toont een verlaging van broeikasgasemissies per kilogram levend gewicht sinds 1990. Wageningen Livestock Research voerde in samenwerking met Blonk een grondige levenscyclusanalyse (LCA) uit, waarin de broeikasgasemissies tussen 1990 en 2020 werden berekend. In deze analyse werd een groot deel van de varkenshouderijketen geanalyseerd, vanaf de opfok van de zeugen tot en met het vleesvarkensbedrijf. De analyse toonde een reductie van broeikasgasemissies per kilogram levend gewicht van 46%.

Onderzoek

Voor de analyse is er data verzameld over de verschillende jaren. Data over voer ging bijvoorbeeld over samenstellingen, herkomst, gehaltes en teelt, en data over productiekenmerken over voederconversie, gewicht en energie verbruik op het bedrijf. In de analyse is gekeken naar de uitstoot van broeikasgassen (carbon footprint), uitgedrukt in CO2-eq per kilogram levend gewicht (CO2-eq/kg LW). De belangrijkste bijdrage aan de totale emissies kwam voor alle jaren uit voerproductie (dus teelt, processing, transport, verandering landgebruik) en methaanemissies uit de mestopslag voor zowel biggen als vleesvarkens.

Vervolg

De LCA laat zien dat de meeste reductie voor biggen en vleesvarkens te halen is in voerproductie, voederconversie, en methaanemissies uit mestopslag. In het vervolg van dit onderzoek zullen verschillende reductie strategieën doorgerekend worden om inzicht te geven in verdere verlaging van broeikasgassen in de varkenshouderij.

Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research in samenwerking met Blonk in het kader van het project Vitale Varkenshouderij, gefinancierd door de Topsector Agri & Food, in een publiek-privaat partnerschap met Coalitie Vitale Varkenshouderij.